اندیشه برتر

دستگاه تنقس مصنوعی(ونتیلاتور)
نویسنده : فرید - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۱
 

نحوه مدیریت و استفاده صحیح از دستگاه ونتیلاتور
ventilator management

Introduction to Ventilator Management
Intubation, with subsequent mechanical ventilation, is a common life-saving intervention in the emergency department (ED). Given the increasing length of stay of ventilated patients in EDs, it is necessary for emergency practitioners to have a good understanding of techniques to optimize mechanical ventilation and minimize complications.Many different strategies of positive-pressure ventilation are available; these are based on various permutations of triggered volume-cycled and pressure-cycled ventilations and are delivered at a range of rates, volumes, and pressures. Poor ventilatory management can inflict serious pulmonary and extrapulmonary damage that may not be immediately apparent.
Because many of the effects of ventilator-induced lung injury are delayed and not seen while patients are in the ED, much of our understanding of the adverse consequences of volutrauma, air-trapping, barotrauma, and oxygen toxicity has come from the critical care literature. While the fundamental principles underlying mechanical ventilatory support have changed little over the decades, much progress has been made in our understanding of the secondary pathophysiologic changes associated with positive-pressure ventilation.Ventilatory strategies have been devised for different disease processes to protect pulmonary parenchyma while maintaining adequate gas exchange, and they may be responsible for the increased rates of survival for pathologies such as acute respiratory distress syndrome (ARDS). Several recent clinical trials have demonstrated that optimizing ventilatory parameters reduces overall duration of mechanical ventilation and organ failure. Additionally, an upsurge in utilization of noninvasive ventilation has permitted many patients to avoid the risks and complications of tracheal intubation.1,2

Modes of Mechanical Ventilation
Volume-cycled mode :
Inhalation proceeds until a set tidal volume (TV) is delivered and is followed by passive exhalation. A feature of this mode is that gas is delivered with a constant inspiratory flow pattern, resulting in peak pressures applied to the airways higher than that required for lung distension (plateau pressure). Since the volume delivered is constant, applied airway pressures vary with changing pulmonary compliance (plateau pressure) and airway resistance (peak pressure).
Because the volume-cycled mode ensures a constant minute ventilation, it is a common choice as an initial ventilatory mode in the ED. A major disadvantage is that high airway pressures may be generated, potentially resulting in barotrauma. Close monitoring and use of pressure limits are helpful in avoiding this problem. Note that ventilators set to volume-cycled mode function well as monitors of patients' pulmonary compliance, which will be decreased in physiological states such as worsening ARDS, pneumothorax, right mainstem intubation, chest-wall rigidity, increased intra-abdominal pressure, and psychomotor agitation ("fighting the vent"). These pathophysiological states increase peak pressure and should be considered whenever pressure alarms are sounded. In pressure-cycled settings, by contrast, such states result only in reduced delivered volumes and may not trigger alarms. Given that the airway resistance and pulmonary compliance of the critical ED patient is unknown and potentially unstable, the authors recommend the volume-cycled mode for initial ventilation of most patients.
Pressure-cycled mode:
A set peak inspiratory pressure (PIP) is applied, and the pressure difference between the ventilator and the lungs results in inflation until the peak pressure is attained and passive exhalation follows. The delivered volume with each respiration is dependent on the pulmonary and thoracic compliance.
A theoretical advantage of pressure-cycled modes is a decelerating inspiratory flow pattern, in which inspiratory flow tapers off as the lung inflates. This usually results in a more homogeneous gas distribution throughout the lungs. However, no definite evidence exists that this results in a reduction of the rate of ventilator-induced lung injury or overall mortality. Nevertheless, pressure-cycled ventilation has achieved considerable popularity in the intensive care setting for management of patients with ARDS, whose lungs are most likely to be characterized by a broad range of alveolar dysfunction and are also most vulnerable to the effects of barotrauma and volutrauma.
A major disadvantage is that dynamic changes in pulmonary mechanics may result in varying tidal volumes. This necessitates close monitoring of minute ventilation and limits the usefulness of this mode in many emergency department patients. However, newer ventilators can provide volume-assured pressure-cycled ventilation, which increase peak pressures as needed to deliver a preset minimum tidal volume.
High-frequency oscillatory support:
In this ventilatory strategy, ultra-high respiratory rates (180-900 breaths per minute) are coupled with tiny tidal volumes and high airway pressures. This is a commonly accepted ventilatory setting for premature infants and has now also been used in small critical care unit studies on patients with ARDS, with reports of improving oxygenation and lung recruitment.3
While this setting cannot currently be recommended for routine ED use, it may in the future be found appropriate for the management of patients with ARDS.
Types of support
Most ventilators can be set to apply the delivered tidal volume in a control mode or a support mode.
Control mode:
In control mode, the ventilator delivers the preset tidal volume once it is triggered regardless of patient effort. If the patient is apneic or possesses limited respiratory drive, control mode can ensure delivery of appropriate minute ventilation.
Support mode:
In support mode, the ventilator provides inspiratory assistance through the use of an assist pressure. The ventilator detects inspiration by the patient and supplies an assist pressure during inspiration. It terminates the assist pressure upon detecting onset of the expiratory phase. Support mode requires an adequate respiratory drive. The amount of assist pressure can be dialed in.

Methods of Ventilatory Support
Continuous mandatory ventilation:
Breaths are delivered at preset intervals, regardless of patient effort. This mode is used most often in the paralyzed or apneic patient because it can increase the work of breathing if respiratory effort is present. Continuous mandatory ventilation (CMV) has given way to assist-control (A/C) mode because A/C with the apneic patient is tantamount to CMV. Many ventilators do not have a true CMV mode and offer A/C instead.
Assist-control ventilation:
The ventilator delivers preset breaths in coordination with the respiratory effort of the patient. With each inspiratory effort, the ventilator delivers a full assisted tidal volume. Spontaneous breathing independent of the ventilator between A/C breaths is not allowed. As might be expected, this mode is better tolerated than CMV in patients with intact respiratory effort.
Intermittent mandatory ventilation:
With intermittent mandatory ventilation (IMV), breaths are delivered at a preset interval, and spontaneous breathing is allowed between ventilator-administered breaths. Spontaneous breathing occurs against the resistance of the airway tubing and ventilator valves, which may be formidable. This mode has given way to synchronous intermittent mandatory ventilation (SIMV).
Synchronous intermittent mandatory ventilation:
The ventilator delivers preset breaths in coordination with the respiratory effort of the patient. Spontaneous breathing is allowed between breaths. Synchronization attempts to limit barotrauma that may occur with IMV when a preset breath is delivered to a patient who is already maximally inhaled (breath stacking) or is forcefully exhaling.
The initial choice of ventilation mode (eg, SIMV, A/C) is institution and practitioner dependent. A/C ventilation, as in CMV, is a full support mode in that the ventilator performs most, if not all, of the work of breathing. These modes are beneficial for patients who require a high minute ventilation. Full support reduces oxygen consumption and CO2 production of the respiratory muscles. A potential drawback of A/C ventilation in the patient with obstructive airway disease is worsening of air trapping and breath stacking.
When full respiratory support is necessary for the paralyzed patient following neuromuscular blockade, no difference exists in minute ventilation or airway pressures with any of the above modes of ventilation. In the apneic patient, A/C with a respiratory rate (RR) of 10 and a TV of 500 mL delivers the same minute ventilation as SIMV with the same parameters.
Pressure support ventilation:
For the spontaneously breathing patient, pressure support ventilation (PSV) has been advocated to limit barotrauma and to decrease the work of breathing. Pressure support differs from A/C and IMV in that a level of support pressure is set (not TV) to assist every spontaneous effort. Airway pressure support is maintained until the patient's inspiratory flow falls below a certain cutoff (eg, 25% of peak flow). With some ventilators, there is the ability to set a back-up IMV rate should spontaneous respirations cease.
PSV is frequently the mode of choice in patients whose respiratory failure is not severe and who have an adequate respiratory drive. It can result in improved patient comfort, reduced cardiovascular effects, reduced risk of barotrauma, and improved distribution of gas.
Noninvasive ventilation:
The application of mechanical ventilatory support through a mask in place of endotracheal intubation is becoming increasingly accepted and used in the emergency department. Considering this modality for patients with mild-to-moderate respiratory failure is appropriate. The patient must be mentally alert enough to follow commands. Clinical situations in which it has proven useful include acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or asthma, decompensated congestive heart failure (CHF) with mild-to-moderate pulmonary edema, and pulmonary edema from hypervolemia. It is most commonly applied as continuous positive airway pressure (CPAP) and biphasic positive airway pressure (BiPAP). BiPAP is commonly misunderstood to be a form of pressure support ventilation triggered by patient breaths; in actuality, BiPAP is a form of CPAP that alternates between high and low positive airway pressures, permitting inspiration (and expiration) throughout.
Reviews of the literature have shown noninvasive positive-pressure ventilation to be beneficial for COPD, reducing the rate of tracheal intubations as well as length of stay.2 Their benefit increases with increasing severity of disease. In patients with mild cases of COPD and CHF who would not otherwise require ventilatory support do not benefit from noninvasive positive-pressure ventilatory support. The use of noninvasive positive-pressure ventilation has been less well studied in asthma, but, in one small randomized trial, it reduced hospital admission rates.4

Adverse Consequences of Mechanical Ventilation
The deterioration of intubated patients to multiorgan failure has been observed for decades. In recent years, however, much progress delineating the adverse effects of positive-pressure ventilation has been made.5 In 1993, Tremblay et al demonstrated increased cytokine and inflammatory mRNA expression in a high-stress ventilatory model, showing that increasing volumes and reducing PEEP resulted in higher tumor necrosis alpha serum concentrations. Further research over the 1990s demonstrated a cascade of systemic inflammatory effects of biochemical pulmonary injury contributing to distal organ dysfunction.6
Pulmonary effects:
Barotrauma may result in pulmonary interstitial emphysema, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumothorax, and/or tension pneumothorax. High peak inflation pressures (>40 cm H2 O) are associated with an increased incidence of barotrauma. However, note that separating barotrauma from volutrauma is difficult, since increasing barometric pressure is usually accompanied by increasing alveolar volume.Experimental models of high peak inflation pressures in animals with high extrathoracic pressures have not demonstrated direct alveolar damage from increased pressure without increased volume as well. Thus, saying that high airway pressures result in alveolar overdistention (volutrauma) and accompanying increased microvascular permeability and parenchymal injury might be more accurate. Alveolar cellular dysfunction occurs with high airway pressures. The resultant surfactant depletion leads to atelectasis, which requires further increases in airway pressure to maintain lung volumes.
High-inspired concentrations of oxygen (fraction of inspired oxygen [FiO2] >0.5) result in free-radical formation and secondary cellular damage. These same high concentrations of oxygen can lead to alveolar nitrogen washout and secondary absorption atelectasis.It has been theorized that pulmonary biophysical and biomechanical injury in the presence of bacterial lung infections contributes to bacterial translocation and bacteremia.:Cardiovascular effects
The heart, great vessels, and pulmonary vasculature lie within the chest cavity and are subject to the increased intrathoracic pressures associated with mechanical ventilation. The result is a decrease in cardiac output due to decreased venous return to the right heart (dominant), right ventricular dysfunction, and altered left ventricular distensibility.
The decreased cardiac output from reduction in right ventricular preload is more pronounced in the hypovolemic patient and in those with a low ejection fraction.
Exaggerated respiratory variation on the arterial pressure waveform is a clue that positive-pressure ventilation is significantly affecting venous return and cardiac output. In the absence of an arterial line, a good pulse oximetry waveform can be equally instructive. A reduction in the variation after volume loading confirms this effect. These effects will most frequently be seen in patients with preload-dependent cardiac function (that is, operating on the right side of the Starling curve) and in hypovolemic patients or in those with otherwise compromised venous return.
Increased alveolar-capillary permeability secondary to pulmonary inflammatory changes may, alternatively, contribute to increased cardiac output.For patients with Swan-Ganz catheterization in place for whom cardiac output may be measured (usually in the ICU setting), PEEP studies may be performed. This is performed by adjusting PEEP, monitoring oxygenation by peripheral oxygen saturation or arterial oxygen measurement via blood gas sampling, and measuring the associated cardiac output. The process is repeated at various PEEP settings, and the results are recorded. The practitioner can then review the results and determine the optimal PEEP for that patient at that time. This procedure is not generally performed in the ED but underlies the association of ventilation strategy and cardiac output.
:Renal, hepatic, and gastrointestinal effects
Positive-pressure ventilation is responsible for an overall decline in renal function with decreased urine volume and sodium excretion.
Hepatic function is adversely affected by decreased cardiac output, increased hepatic vascular resistance, and elevated bile duct pressure.
The gastric mucosa does not have autoregulatory capability. Thus, mucosal ischemia and secondary bleeding may result from decreased cardiac output and increased gastric venous pressure.

Indications For Mechanical Ventilation
The principal indications for mechanical ventilation are airway protection and respiratory failure. A compromised airway, or an airway at risk of compromise, may be identified by physical examination and ancillary testing.
Respiratory failure in the ED is almost always—and most appropriately—a clinical diagnosis. The decision to intubate and mechanically ventilate or to institute noninvasive ventilation support is generally made purely on clinical grounds without delay for laboratory evaluation.
Respiratory failure may also be easily identified with laboratory or pulmonary function data. Obtaining a PaCO2 is useful to confirm respiratory failure when a broader differential diagnosis exists—for example, obtunded patients who may be hypercarbic but might have a reversible metabolic or toxicological etiology for their conditions—but adequate stabilization and ventilation of these patients should not be delayed to wait for laboratory results.
Mechanical ventilation is indicated for both hypercapnic respiratory failure and hypoxemic respiratory failure. It is also indicated for treatment of certain critical conditions such as correction of life-threatening acidemia in the setting of salicylate intoxication, for intentional hyperventilation in the setting of major head injury with elevated intracranial pressure, for suspicion of clinical brain herniation from any cause, or for a patient in critical condition with cyclic antidepressant toxicity.
Laboratory criteria
:Laboratory Criteria for Mechanical Ventilation
Open table in new window
[ CLOSE WINDOW ]
Table
Blood gases
PaO2 <55>50 mm Hg and pH <7.32>50 mm Hg and pH <7.32>

Clinical criteria
Apnea or hypopnea
Respiratory distress with altered mentation
Clinically apparent increasing work of breathing unrelieved by other interventions
Obtundation eaand need for airway protection
Other criteria
Controlled hyperventilation (eg, in head injury).
Severe circulatory shock
No absolute contraindications exist to mechanical ventilation. The need for mechanical ventilation is best made early on clinical grounds. A good rule of thumb is if the practitioner is thinking that mechanical ventilation is needed, then it probably is. Waiting for return of laboratory values can result in unnecessary morbidity or mortality.

Guidelines for Ventilator Settings
Mode of ventilation
The mode of ventilation should be tailored to the needs of the patient. In the emergent situation, the practitioner may need to order initial settings quickly. SIMV and A/C are versatile modes that can be used for initial settings. In patients with a good respiratory drive and mild-to-moderate respiratory failure, PSV is a good initial choice.
Tidal volume
Observations of the adverse effects of barotrauma and volutrauma have led to recommendations of lower tidal volumes than in years past, when tidal volumes of 10-15 mL/kg were routinely used.
An initial TV of 5-8 mL/kg of ideal body weight is generally indicated, with the lowest values recommended in the presence of obstructive airway disease and ARDS. The goal is to adjust the TV so that plateau pressures are less than 35 cm H2 O.
Respiratory rate
A respiratory rate (RR) of 8-12 breaths per minute is recommended for patients not requiring hyperventilation for the treatment of toxic or metabolic acidosis, or intracranial injury. High rates allow less time for exhalation, increase mean airway pressure, and cause air trapping in patients with obstructive airway disease. The initial rate may be as low as 5-6 breaths per minute in asthmatic patients when using a permissive hypercapnic technique.
Supplemental oxygen therapy
The lowest FiO2 that produces an arterial oxygen saturation (SaO2) greater than 90% and a PaO2 greater than 60 mm Hg is recommended. No data indicate that prolonged use of an FiO2 less than 0.4 damages parenchymal cells.
Inspiration/expiration ratio
The normal inspiration/expiration (I/E) ratio to start is 1:2. This is reduced to 1:4 or 1:5 in the presence of obstructive airway disease in order to avoid air-trapping (breath stacking) and auto-PEEP or intrinsic PEEP (iPEEP). Use of inverse I/E may be appropriate in certain patients with complex compliance problems in the setting of ARDS.
Inspiratory flow rates
Inspiratory flow rates are a function of the TV, I/E ratio, and RR and may be controlled internally by the ventilator via these other settings. If flow rates are set explicitly, 60 L/min is typically used. This may be increased to 100 L/min to deliver TVs quickly and allow for prolonged expiration in the presence of obstructive airway disease.
Positive end-expiratory pressure
PEEP has several beneficial effects and may be clinically underutilized. Research underway is examining the utility of high (>10 cm H2 O) PEEP in disease states ranging from COPD/asthma to ARDS. PEEP has been found to reduce the risk of atelectasis trauma and increase the number of "open" alveoli participating in ventilation, thus minimizing V/Q mismatches. However, note that in disease states such as ARDS, the degree to which alveoli function has been compromised varies tremendously within the lungs and there is no single "ideal" PEEP appropriate for all alveoli; rather, a compromise PEEP must be selected.
One obvious beneficial effect of PEEP is to shift lung water from the alveoli to the perivascular interstitial space. It does not decrease the total amount of extravascular lung water. This is of clear benefit in cases of cardiogenic as well as noncardiogenic pulmonary edema. An additional benefit of PEEP in cases of CHF is to decrease venous return to the right side of the heart by increasing intrathoracic pressure.
Applying physiologic PEEP of 3-5 cm H2 O is common to prevent decreases in functional residual capacity in those with normal lungs. The reasoning for increasing levels of PEEP in critically ill patients is to provide acceptable oxygenation and to reduce the FiO2 to nontoxic levels (FiO2 <0.5).>

Sensitivity
With assisted ventilation, the sensitivity typically is set at -1 to -2 cm H2 O. The development of iPEEP increases the difficulty in generating a negative inspiratory force sufficient to overcome iPEEP and the set sensitivity. Newer ventilators offer the ability to sense by inspiratory flow instead of negative force. Flow sensing, if available, may lower the work of breathing associated with ventilator triggering.
Monitoring During Ventilatory Support
Cardiac monitor, blood pressure, and pulse oximetry (SaO2) are recommended. The authors’ practice with stable patients is to titrate down FiO2 to the minimum value necessary to maintain maximal SaO2. An arterial blood gas (ABG) measurement is frequently obtained 10-15 minutes after the institution of mechanical ventilation. The measured arterial PaO2 should verify the transcutaneous pulse oximetry readings and direct the reduction of FiO2 to a value less than 0.5. The measured PaCO2 can suggest adjustments of minute ventilation but should be interpreted in light of the patient's overall acid-base status. For example, full correction of PaCO2 in a chronically hypercarbic COPD patient will lead to unopposed metabolic alkalosis.Reasonable alternatives to arterial blood gas measurement in more stable patients include measuring the venous blood gas, which will give values close to arterial pH and PaCO2 or monitoring an end-tidal CO2.
Peak inspiratory and plateau pressures should be assessed frequently, although it should be recognized that both pressures will be increased by extrapulmonary pressure, for example from stiff chest walls or a distended abdomen, and do not reflect the true risk of barotrauma. In general, however, parameters may be altered to limit pressures to less than 35 cm H2 O. Expiratory volume is checked initially and periodically (continuously if ventilator is capable) to ensure that the set tidal volume is delivered. Any indication of an air leak must prompt a search for underinflated tube cuffs, open tubing ports, or worsening pneumothorax. In patients with airway obstruction, monitor auto-PEEP.

Initial Ventilator Settings in Various Disease States
In the ED setting, patients frequently require full respiratory support. For most ED patients who are paralyzed as a component of rapid-sequence induction, CMV and A/C are good choices as an initial ventilatory mode. SIMV may be better tolerated in nonparalyzed patients with obstructive airway disease and an intact respiratory effort. PSV can be used when respiratory effort is intact and respiratory failure is not severe.
Noninvasive ventilation (CPAP, BiPAP) can be used effectively in many cases of severe COPD and CHF to avoid tracheal intubation. Initial ventilator settings are guided by the patient's pulmonary pathophysiology and clinical status. Adjustments can then be made to limit barotrauma, volutrauma, and oxygen toxicity. CPAP and BiPAP require alert, cooperative patients capable of independently maintaining their airways and are contraindicated in the presence of facial trauma.
Asthma and COPD
Hypoxia can generally be corrected through a high FiO2, but patients with airway obstruction are at risk of high airway pressures, breath stacking leading to intrinsic PEEP, barotrauma, and volutrauma. To minimize intrinsic PEEP, it is recommended that expiratory flow time be increased as much as possible. Permissive hypercapnia enables a low respiratory rate of 6-8 breaths per minute to be used, as well as an increased I:E ratio of 1:1.5 or 1:2. PEEP may benefit some asthmatic patients by reducing the work of breathing and maintaining open airways during expiration, but its effects are difficult to predict and must be carefully monitored. Patients with asthma and COPD are at particular risk of barotraumatic progression to tension pneumothorax, a complication that can initially appear similar to runaway intrinsic PEEP. These conditions may be distinguished by temporary detachment of the patient from positive-pressure ventilation; if exhalation results in a recovery of pulse or normal blood pressure, the diagnosis is intrinsic PEEP.
CPAP and BiPAP will benefit some asthmatics and many patients with COPD. These patients will require careful monitoring as they can easily deteriorate from hypercarbia, intrinsic PEEP, or respiratory exhaustion. Nevertheless, a Cochrane Database Systematic Review analysis of trials including patients with severe COPD exacerbations demonstrated that the use of noninvasive positive-pressure ventilation absolutely reduced the rate of endotracheal intubation by 59% (95% confidence interval [CI] of relative risk [RR]: 0.33-0.53), the length of hospital stay by 3.24 days (95% CI: 2.06-4.44 days), and the risk of mortality by 48% (95% CI of RR: 0.35-0.76).2
Acute respiratory distress syndrome
ARDS lungs are typically irregularly inflamed and highly vulnerable to atelectasis as well as barotrauma and volutrauma. Their compliance is typically reduced, and their dead space increased. The standard of care for the ventilatory management of patients with ARDS changed dramatically in 2000 with the publication of a large multicenter, randomized trial comparing patients with ARDS initially ventilated with either the traditional tidal volume of 12 mL/kg or a lower TV of 6 mL/kg. This trial was stopped early because the lower tidal volume was found to reduce mortality by an absolute 8.8% (P=0.007). Intriguingly, plasma interleukin 6 (concentrations decreased in the low TV group relative to the high TV group (P <0.001>
The authors recommend initiating ventilation of patients with ARDS with A/C ventilation at a tidal volume of 6 mL/kg, with a PEEP of 5 and initial ventilatory rate of 12, titrated up to maintain a pH greater than 7.25. There is not yet adequate evidence to routinely recommend PEEP greater than 5 cm H2 O, but, in appropriately monitored circumstances, it may be attempted. Intrinsic PEEP may occur in patients with ARDS at high ventilatory rates and should be watched for and treated by reducing the rate of ventilation under direct observation until plateau pressures decrease. The authors recommend a target plateau pressure of less than 30 cm H2 O. Once a patient has been stabilized with adequate tidal volumes at a plateau pressure of less than 30 cm H2 O, considering a trial of pressure-cycled ventilation is reasonable.Several recruitment maneuvers have been devised to increase the proportion of alveoli ventilated in ARDS. These techniques typically attempt short-term increased PEEP or volume to open occluded or collapsed alveoli. Gattinoni et al, for example, found that among ARDS patients undergoing whole-lung CT, applying 45 cm H2 O PEEP recruited a mean of 13% new lung tissue.8 The National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trial Network, however, in a randomized comparison of high and low PEEP among 549 patients with ARDS, found no statistical difference in the outcomes of death rates and time spent intubated.9 Small, nonrandomized studies have evaluated the effects of prone positioning and kinetic therapy in ARDS/ALI. In a study of trauma and general surgery patients, Davis et al demonstrated shorter durations of intubation and reduced mortality among their kinetic prone therapy group, but this study was not randomized.10 Permissive hypercapnia is a ventilatory strategy that has won particular favor in the management of patients with ARDS and COPD/asthma who would otherwise require dangerously high tidal volumes and airway pressures. In patients without contraindications such as head injury, cerebrovascular accident (CVA), elevated intracranial pressure, or cardiovascular instability, permissive hypercapnia has permitted much decreased tidal volumes, airway pressures, and respiratory rates, though evidence for a decrease in mortality rates is incomplete.11 The typically recommended target pH is 7.25.
Noninvasive ventilatory strategies have met with little success in the treatment of patients with ARDS. The authors recommend great caution and close monitoring if noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) is attempted among patients with ARDS.In trials of NIPPV among patients with undifferentiated hypoxemia, the presence of pneumonia or ARDS was associated with significantly increased risk of failure. Some subgroups of patients with ARDS may benefit from NIPPV; however, Antonelli et al demonstrated greater success in applying noninvasive positive pressure ventilation to patients with lower simplified acute physiology scores and higher PaO2/FiO2 ratios.12
Congestive heart failure
CHF responds very well to positive-pressure ventilation, which serves the dual role of opening alveoli and reducing preload. Many patients with CHF benefit from a trial of noninvasive CPAP or BiPAP. Some of these patients will clinically improve so rapidly that admitting services may request discontinuation of noninvasive ventilatory support, but great caution must be maintained if this is attempted, as fluid may unpredictably reaccumulate, resulting in hypoxia and respiratory failure.Intubated patients usually manage to adequately oxygenate. PEEP can be increased as tolerated to improve oxygenation and reduce preload. However, in some patients, cardiac output can be particularly dependent on preload and such patients may easily develop postintubation hypotension. Management of this common complication includes a combination of fluid therapy, discontinuation of nitroglycerin or other medical therapies, and, if necessary, medical or mechanical hemodynamic support interventions.
Traumatic brain injury
Hyperventilation was traditionally recommended in the management of severe traumatic brain injury, but recent studies have demonstrated poor outcomes thought to be secondary to excessive cerebral vasoconstriction and reduced cerebral perfusion. However, retrospective data have demonstrated decreased mortality among traumatic brain injury ventilated to PCO2 between 30 and 39 mm Hg, though this has not been prospectively validated.13

Ventilator Troubleshooting - Managing Complications in the ED
The complications most commonly encountered in the emergency department include hypoxia, hypotension, high pressure alarms, and low exhaled volume alarms. High pressure alarms are triggered when resistance to ventilation is high. This may occur secondary to reduced lung elasticity or airway obstruction, or extrinsic compression. Thus, patients should be evaluated for pneumothorax, bronchospasm, elevated abdominal pressure, mainstem intubation, tube plugs or kinks, tube biting, dynamic hyperinflation/air trapping, psychomotor agitation, and worsening pulmonary compliance secondary to progressive pulmonary disease. Tube suctioning and adequate patient sedation are recommended after other causes of obstruction are ruled out. Comparison of peak pressures with plateau pressures may be helpful in identifying the location of resistance, especially if graphical representation of airway pressures is available. Plateau pressure can be measured by applying a brief inspiratory pause after ventilation. It better reflects the risk of barotrauma than peak inspiratory pressure, but it is not in itself necessarily dangerous; if pleural pressure is elevated secondary to a stiff chest wall or high abdominal pressure, transpulmonary pressure (plateau pressure - pleural pressure) will be low, minimizing the risk of bleb or alveolar rupture. Low exhaled volume alarms are triggered by air leaks. These are most frequently secondary to ventilatory tubing disconnect from the patient's tracheal tube but will also occur in the event of balloon deflation or tracheal tube dislodgement. Tube placement, balloon inflation, and connection to the ventilator should be carefully verified.Hypoxia after intubation may occur secondary to hypoventilation, worsening cardiac shunting, inadequate FiO2, mainstem intubation, aspiration, tube dislodgement, or pulmonary edema. The causes of high airway pressures and low exhaled volumes described above can result in hypoxia if they cause hypoventilation. Despite the use of numerous safety precautions, cases are occasionally documented of ventilators being connected to compressed air or nitrous oxide rather than oxygen. Increasing FiO2 and adjusting ventilatory settings to increase PEEP or respiratory rate are useful first steps after excluding equipment failure and mechanical causes of hypoxia. Hypotension after intubation is usually attributable to diminished central venous blood return to the heart secondary to elevated intrathoracic pressures. This can be treated with fluid infusions and/or adjustment of ventilatory settings to lower intrathoracic pressure (reducing PEEP, tidal volume, and, if air trapping is suspected, respiratory rate). Hypotension may also be secondary to vasovagal reaction to intubation, rapid sequence induction, sedation, and tension pneumothorax


 
 
بیماری صرع(اپی لپسی)
نویسنده : فرید - ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۱
 

نکات علمی درباره بیماری صرع(اپی لپسی)

صرع یا اپی لپسی بیماری بسیار درد آور ولی قابل درمان

بقراط تشخیص داد که صرع یک پدیده ارگانیک (عضوی) مغز است ولی بسیاری از نویسندگان قدیمی تشنج را نتیجه اثر نیروهای مافوق طبیعی در نظر می گرفتند . درواقع کلمه صرع از منشاء یک لغت یونانی ( به معنی مورد خشم و غضب نیروهائی از جهان نیستی قرار گرفتن ) می باشد.
در اواخر قرن نوزدهم J.H.Jackson با تحلیل دقیق موارد بیماری مسیر شناخت صرع را مشخص کرد جکسون بر اساس مشاهدات خود تعریف جدید صرع را طراحی کرد « دیس شارژهای ناگهانی ، فراوان و غیر طبیعی نسج عصبی» علاوه بر این او نتیجه گرفت که این دیس شارژها با هر شدتی ناشی از هر نوع بیماری ، در هر سنی و در اثر عوامل بسیاری اتفاق می افتند. تاکید او بر توصیف بالینی تشنج و اول از همه نحوه شروع آن ، به پیدایش نظریه صرع فوکال با انتشار بعدی سلولهای درحال دیس شارژ منجر شد. صرع علامت پیچیده ای بوده و ناشی از انواع پاتولوژیهای مغزی اتفاق می افتد. صرع با دیس شارژهای گاهگاهی ( حمله ای) ، فراوان و غیر طبیعی سلولهای عصبی مشخص می شود که با توجه به علائم بالینی ، ثبت به وسیله نوار مغزی و یا هردو تشخیص داده میشود. دیس شارژهای حمله ای سلولهای عصبی هنگامی اتفاق می افتد که آستانه تحریک غشاءسلولهای عصبی بیش از حد جبران توسط مکانیسم های تثبیت کننده آستانه تحریک غشائی کاهش یابد ( مراجعه به قسمت 4) حمله ممکن است موضعی و محدود به محل شروع باشد یا اینکه به نواحی دیگر مغز گسترش یابد. هنگامیکه اندازه ناحیه درحال دیس شارژ کافی است تشنج علامت دار اتفاق می افتد وگرنه ممکن است اثرات آن به اختلال الکتریکی بدون علامت و موضعی محدود شود . تظاهر بالینی تشنج را ناحیه ای از مغز که درگیر است تعیین می کند . هنگامیکه دیس شارژهای همزمان مجموعه ای از سلولهای عصبی بوسیله نوار مغزی از طریق سر بیمار ثبت میشود، حملات بصورت امواج تیز 1 ، امواج آهسته2 و پتانسیلهای امواج تیز وآهسته 3 ظاهر می شوند. برای فرد صرعی بیماری اش را در قالب کلمات و اصطلاحات آشنا تعریف میکنیم . درمیان عواملی که در تعریف و توصیف صرع هر بیماری موثرند: آنچه بیمار تجربه کرده یا بخاطر می آورد، مشاهده و شرح دیگران ، تعداد و طول حملات و تاثیر روی تصور از خویش فرد و تطابق اجتماعی وی قرار دارند.
1) Spikes 2) Slow waves 3) Spike -Podntials 4) Self-image
اجزاء یک تشنج :
به مدت زمانی که طی آن حمله تشنجی اتفاق می افتد دوره ایکتال 1 گفته میشود . اورا 2 اولین قسمت تشنج است که تشخیص داده میشود و تنها قسمتی است که توسط بیمار بخاطر آورده شده و ممکن است بعنوان یک علامت آگاه کننده عمل کند. به زمان بلافاصله بعد از یک تشنج دوره پست ایکتال 3 گفته میشود. فاصله زمانی بین تشنج ها دوره اینتر ایکتال میباشد.
انواع تشنج های صرع و انواع صرع : طبقه بندی:
از دو روش برای طبقه صرع استفاده میشود:
الف- طبقه بندی تشنج های صرعی
ب- طبقه بندی صرع ها
طبقه بندی تشنج های صرعی بر اساس طبقه بندی هر تشنج بعنوان یک حادثه جدا و بر اساس علائم بالینی و یافته های نوار مغزی میباشد. طبقه بندی انواع صرع به منظور طبقه بندی سندروم ها است که یک یا چند نوع تشنج همراه آنها فقط یک عضو جهت هر سندرومی است نه همه آن . در طبقه بندی صرع ها علاوه بر تشنج های همراه آن خصوصیات از قبیل علت صرع ، سن شروع و شواهد وجود آسیب مغزی نیز مد نظر میباشند.
طبقه بندی تشنجهای صرعی مورد استفاده در این کتاب از نسخه سال 1981 طبقه بندی بالینی و الکتروانسفالوگرافیک تشنج ها ی صرعی کمیته بین المللی مقابله با صرع میباشد. طبقه بندی صرع مورد استفاده نسخه 1989 طبقه بندی صرع ها و سندروم های صرعی کمیته بین المللی مقابله با صرع می باشد. امروزه این طبقه بندی ها توسط اغلب محققین استفاده می شود.
الف - طبقه بندی بین المللی تشنجهای صرعی
طبقه بندی بین المللی تشنجهای صرعی در جدول 1- خلاصه شده و در جدول 2-1 بطور کامل نمایش داده شده است. تشتجها ابتدا به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: 1- تشنجهای بارسیل (موضعی) که عبارت از تشنجی است که از یک ناحیه نسبتاً کوچکی از مغز شروع میشودو 2- تشنجهای ژنرالیزه (محلی) که عبارت از تشنجی است که بصورت دو طرفه متقارن بوده و شروع موضعی ندارد. بعداً تشنجهای بر اساس علائم بالینی اصلی exact و یافته های الکتروانسفالوگرافیک طبقه بندی میشوند. خلاصه ای از علائم بالینی تشنجهای صرعی مشخص شده توسط طبقه بندی بین المللی تشنج های صرعی در بخش 3 –الف (1تا8) آمده است . برای شرح کامل علائم بالینی و خصوصیات الکترو انسفالوگرافیک انواع تشنج فصل 2 را ملاحظه فرمائید.
تشنجهای پارسیل (موضعی ) ساده
تشنجهای پارسیل ساده توسط دیس شارژهای کورتیکال موضعی ایجاد شده و متناسب با فونکسیون ناحیه ای از مغز که در حال دیس شارژ است و بدون اختلال هوشیاری علامت بالینی بوجود می آورند. تشنجهای پارسیل ساده ممکن است علائم یا نشانه های حرکتی ، حسی ، اتونوم ، یا روانی و رفتاری ، با ترکیبی از آنها را شامل شوند(فصل 2 را ببینید)
2- تشنجهای پارسیل کمپلکس (تشنجهای سایکو موتور ، لب گیجگاهی ) فرق اساسی بین تشنجهای پارسیل ساده و کمپلکس در این است که در نوع دوم اختلال هوشیاری وجود دارد ولی در نوع اول نه
جدول 1- 1 خلاصه طبقه بندی بین المللی صرع ها
I. تشنج های پارسیل (موضعی)
الف- تشنج پارسیل ساده (بدون اختلال هوشیاری )
ب- تشنج پارسیل کمپلکس (تشنج سایکو موتور یا لب گیجگاهی ، با اختلال هوشیاری)
پ- تشنج پارسیل که به تشنج ژنرالیزه ثانوی تبدیل می شود. (نفروتیک – کلونیک - ئیک پاکلونیک )
II . تشنج های ژنرالیزه
الف – تشنج های ابسنس
ب- تشنج های میوکلونیک
پ - تشنج های تونیک
ت- تشنج های آتونیک
ث- تشنج های کلونیک
ج- تشنج های تونیک – کلونیک
III. تشنج های صرعی طبقه بندی نشده (معلومات ناکافی)
اختلال هوشیاری به معنی عدم توانائی پاسخ دهی طبیعی به محرکهای خارجی و بخاطر تغییر آگاهی یا قدرت پاسخ میباشد. در شروع تشنج پارسیل کمژلکس احتمال بروز هر نوع علامت یا نشانه ( حرکتی ، حسی ، اتونومیک و یا روانی – رفتاری) مربوط به تشنج پارسیل ساده و بدون هوشیاری ، به شکل اورا ، وجود دارد. مشخصه اصلی تشنج پارسیل کمپلکس اختلال هوشیاری است که ممکن است قبل از آن اوری پارسیل ساده وجود داشته باشد یا نه .
این دوره اختلال هوشیاری ممکن است هیچ علامت یا نشانه ای وجود نداشته و یا اتوماتیسم ظاهر شود ( اعمالی ناآگاهانه که بطور خودکار اتفاق افتاده و فرد آنها را بخاطر نمی آورد) . مشخصاُ حمله تشنجی به تدریچ و با یک دوره خواب آلودگی یا گیجی پست ایکتال خاتمه می یابد ( فصل 2 را ببیند)
3- تشنجهای ابسنس (پتیشمال )
تشنجهای ابسنس شامل شروع و ختم ناگهانی اختلال پاسخ دهی همراه با امواج تیز و پهن به تعداد 3 بار در ثانیه در نوار مغزی می باشند. اورا وجود نداشته و حالت پلمت ایکتال جزئی یا وجود ندارد اغلب موارد تشنج ابسنس 10 ثانیه یا کمتر طول کشیده و ممکن است با اجزاء خفیف کلونیک ، آتونیک یا تونیک ، اتوماتیسم ، یا اتونومیک همراه باشند. شروع ابسنس معمولاً بین 5 تا 12 سالگی بوده و اغلب در نوجوانی خودبخود متوقف می شود ( فصل 2 را ببینید)

5- تشنج های تونیک
تشنجهای تونیک شامل افزایش ناگهانی عضلات تنه یا اندام ها و یا هردو بوده ، تعدادی حالات مشخص را بوجود می آورند . هوشیاری اغلب بطور نسبی یا کامل از بین می رود . پدیده های (نفرنومیک واضح اتفاق می افتد. تغییر هوشیاری پست ایکتال اغلب جزئی ولی ممکن است تا چند دقیقه طول بکشد. تشنجهای نفرنیک نسبتاً نادر بوده و معمولاً بین 1 تا 7 سالگی شروع میشود (جدول 2 را ببینید)
6- تشنج های آنفرتیک
تشنج های آنفرنیک شامل از دست دادن ناگهانی عضله می باشند. دست دادن عضله ممکن است محدود به یکگروه عضلانی مثل عضلات گردنی بوده منجر به افتادن سر شود و یا اینکه تمامی عضلات تند را درگیر کرده سبب زمین خوردن شود ( فصل 2 را ببینید)
7- تشنج های کلونیک
تشنج های کلونیک تقریباً بطور انحصاری در اوائل کودکی اتفاق می افتند حمله تشنجی با از دست رفتن یا اختلال هوشیاری همراه با هیپوتونی ناگهانی یا یک اسپاسم نفر نیک ژنرالیزه و مختصر شروع شود. متعاقباً پرشهای دو طرفه بمدت 1 تا چند دقیقه ایجاد میشود که اغلب نامتقارن بوده و ممکن است در یک اندام و مختصر باشد. حین حمله ممکن است ، تعداد و محل این پرشها لحظه به لحظه و بوضوح کند. در بچه های دیگر مخصوصاً بین 1 تا 3 سالگی پرشهای حین حمله دو طرفه و همزمان با در فاز پست ایکتال بهبودی ممکن است سریع یا یک دوره طولانی گیجی یا کوما وجود داشته باشد ( فصل 2 را ببینید)
8- تشتج های نفرنیک کلونیک (گراندمال)
قبل از مرحله نفرنیک تشنج نفرنیک – کلونیک ممکن است پرشهای دو طرفه اندام ها یا حرکات تشنجی موضعی وجود داشته باشد. مشخصه شروع تشنج از دست دادن هوشیاری و افزایش عضلات (فازنفرنیک) می باشد که فاز نفرنیک اغلب در اوائل منجر به سفتی در وضعیت خمیده (فلکسیون) ، سژس منجر به سفتی در وضعیت باز (اکستانسیون) میشود. بعد از مرحله فوق پرشهای ریتمیک دو طرفه جدا از هم (فازکلونیک) ظاهر میشود . پدیده اتونوم واضح حین فاز نفرنیک و کلونیک قابل مشاهده است. درفاز پست ایکتال ابتدا عضلات افزایش می یابد سپس بیمار شل میشود. ممکن است به اختیاری اتفاقی بیافتد . بیمار بعد از گذشتن از مراحل کوما ، گیجی و خواب الودگی بیدار میشود. ( فصل 2 را ببینید)
ب- طبقه بندی بین المللی صرع ها
طبقه بندی بین المللی صرعها (جدول 1-2) با تقسیم صرعها بر مبنای نوع تشنج غالب : ژنرالیزه یا و ابسته به محل شروع میشود.

جدول 1-2 : خلاصه طبقه بندی بین المللی صرعها و سندوروم های صرعی (با سن شروع)
1-1 وابسته به محل /صرعهای ایدسوماتیک
· صرع کودکی خوش خیم با امواج تیز مرکزی گیجگاهی (ک)
· صرع کودکی با حملات پس سری (ک)
1-2 وابسته به محل / صرعهای علامتی
· لب گیجگاهی ، لب پیشانی لب آهیانه ای ، لب پس سری (ش ، ک یا ج)
2-1 ژنرالیزه / صرعهای ایدیوپاتیک
· تشنجهای نوزادی فامیلی خوش خیم (ن)
· تشنجهای نوزادی خوش خیم (ن)
· صرع میوکلونیک خوش خیم شیرخواران (ک)
· صرع ابسنس کودکان (ک)
· صرع ابسنس جوانان (ک یا ج)
· صرع میوکلونیک جوانان (ک یا ج)
· صرع با تشنجهای تونیک – کلونیک هنگام بیدار شدن از خواب (ک یا ج)
· صرع با تشنجهای تونیک – کلونیک گاهگاهی (ک یا ج)
2-2 ژنرالیزه / صرعهای علامتی
· سندروم فرست ( اسپاسم شیرخواران ) (ش)
· سندورم لنوکس گشتوت (ک)
2-3 ژنرالیزه / صرعهای ایدیوپاتیک یا علامتی
· صرع میوکلونیک خوش خیم شیرخواران (ش)
· صرع میوکلونیک شدید شیرخواران (ش)
· صرع میوکلونیک – آستاتیک (ش)
· تشنج های میوکلونیک پیشرونده (ک یا ج)
3-3 صرعهای هم وابسته به محل وهم ژنرالیزه
· تشنج های نوزادی (ن)
3-4 صرعهای وابسته به وضعیت
· تشنج های ناشی از تب (ش،ک)
· وابسته به الکل (ج)
· وابسته به دارو(ج)
· وابسته به اکلامپسی (ج)
· تشنج های با نحوه تسریع بروز خاص (صرعهای رفلکسی ) (ک وج)
· سندروم صرعی خاص
ج، جوانان و با سنین (< 12سال) ; ک ، کودکان (1-12ساله) ; ش شیرخواران (2تا 12 ماهه) ; ن ، نوزادی ( نوزاد تا 2 ماهگی)
1-West syndromw 2- Lennox-Gastaut syndrome
صرعهای ژنرالیزه شامل تشنج هائی با فعال شدن اولیه سلولهای عصبی در هر دو نیمکره میباشد، در صورتیکه صرعهای وابسته به محل شامل تشنجهائی با فعالیت اولیه شامل یک گره و سلول عصبی در یک نیمکره از مغز میباشد . توجه نمائید که اصطلاحات وابسته به محل ، پارسیل 2، موضعی 3و محلی از نظر طبقه بندی بین المللی صرعهاو نویسنده کتاب هم معنی می باشند . در مرحله بعدی صرع ها بر اساس علت تقسیم بندی میشوند: ایدیوپاتیک یا سمپتوماتیک . ایدیوپاتیک به معنی شروع خودبخودی ناشی از علل مهم یا ناشناخته میباشد. صرعهای سمپتوماتیک بعنوان علائم اشکالات شناخته مغزی میباشند. بر اساس این مشخصات صرعها به 6 گروه تقسیم بندی میشوند(جدول 2-1) داخل هر کدام از این گروههای شش گانه صرع تعدادی سندروه های صرعی اختصاصی بر اساس نوع تشنج یا تشنجهای موجود ، علت اختصاصی ، سن و شواهد آسیب مغزی وجود دارند.(جدول 2-1) بطور قابل ملاحظه ای هر گروه سنی در معرض ابتلاء به انواع کلونی از صرع ها یا سندروم های صرعی بوده و سن شروع صرع مشخصه خوبی برای تعیین صرع یا سندروم صرعی هر بیمار میباشد. داشتن سن شروع صرع و نوع تشنج یا تشنج های موجود طبقه بندی صرع یا سندروم صرعی هر فرد را به چند انتخاب مشخص محدود می کنند (طبق جدول 2-1، 1-3، 1-4، 1-5، 1- 6، 1-7، 1-8 را ملاحظه فرمائید)
این اصل در توضیح صرع هاو سندروم های صرعی بر اساس سن شروع و در فصل های 3 الی 8 این کتاب برای کاهش تعداد انتخاب و تشخیص های افتراقی به تعداد قابل بررسی برای هر بیمار بکار رفته است.
IV . شیوع1 ، بروز تجمعی 2 و بروز 3 معیاری شروع اپیدمیولوژی صرع می باشند. شیوع درصد مبتلا به صرع هر جامعه های در زمان مشخص میباشد. مطالعات مختلف شیوع صرع را 5 تا 8 در یا حدود 25/1 تا 2 میلیون نفر در ایالت متحده گزارش می دهند. شیوع سنی صرع در شکل 1-1 نشان داده شده است.
بروز تجمعی درصد ابتلاء افراد جامعه به صرع در یک زمان مشخص می باشد (1-1). خطر بروز صرع از هنگام تولد تا 20 سالگی حدود 1% بوده و در 75 سالگی به 3% میرسد. انتظار میرود که حدود 3% افراد در مرحله ای از زندگی شان را مبتلا به صرع باشند. بروز ، وقوع موارد جدید صرع به ازاء هر واحد ازجمعیت – زمان میباشد. بروز صرع معمولاً بین 30 تا 50 در هر -/000/100نفر در سال تخمین زده میشود. بروز صرع را می توان بر اساس نوع تشنج بالینی هم گزارش کرد(شکل 2-1) (جدول 3-1) در شکلهای 1-1 و 2-1 شیوع و بروز تجمعی صرع بروز تشنج های پارسیل بوضوح در سنین بالا افزایش می یابد که این موضوع در بخش 13 مفصلاً شرح داده شده است.
V . ژنتیک صرع
ژنتیک اکثریت سندروم های صرعی ناشناخته است . با وجود این پیشرفت قابل ملاحظه ای در توضیح ژنتیک برخی سندروم های صرعی حاصل شده است

 
 
نحوه کارشناسی اسناد پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیک طبق آیین نامه بیمه
نویسنده : فرید - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۱
 

بسمه تعالی

 

 

نحوه ی کارشناسی ورسیدگی به اسناد پزشکی(بیمارستانی وپاراکلینیک)

 

و

 

آخرین ضوابط ودستورالعمل های اجرایی سازمان بیمه گر

 

 

  فهرست:

 

  1-نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان

  2-انواع بخش های بیمارستانی یک یا دوجراح ویا بیشتر

  3-نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز(هتلینگ(

  4-نحوه محاسبه هزینه تخت روزایزوله

  5-نحوه محاسبه هزینه تخت روزسوختگی 

  6-نحوه محاسبه هزینه تخت روز روانی

  7-نحوه محاسبه هزینه تخت روز نوزاد

  8-نحوه محاسبه هزینه تخت روز

   9-نحوه محاسبه خدمات پرستاری اعضاءهیات علمی تمام وقت جغرافیایی

  10-نحوه محاسبه انواع ویزیت 

  11-نحوه محاسبه حق الزحمه انجام مشاوره

  12-اصول وکلیات جراحی

  13-حق الزحمه جراح 

  14-نحوه محاسبه میکروسکوپ درجراحی

 15 -احتساب بیهوشی وبی حسی توسط جراح

  16-نحوه محاسبه اعمال جراحی همزمان توسط

 17-آیین نامه اجرایی تعرفه سرجمع )گلوبال(

 18-مواردیکه از اعمال جراحی گلوبال خارج می شوند

 19-هتلینگ اتاق عمل جراحی

 20-نکات خاص درمحاسبه هتلینگ اتاق عمل

 21-آیین نامه بیهوشی

-٢٢ nICUهزینه درمان براساس 2K جهت

 23-نحوه محاسبه حق الزحمه فیزیوتراپی

 24-نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات پرتوپزشکی

 25- نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات آزمایشگاه

 26-ضوابط نسخه نویسی

 27-ضمائم صوتحساب بالینی درمورد غیرگلوبال

  28-ضمائم صوتحساب بالینی درمورد گلوبال

  29-ضمائم صوتحساب بالینی درموردتالاسمی

  30-ضمائم صوتحساب بالینی درمورد دیالیزی

  31-ضمائم صوتحساب بالینی درمورد هموفیلی

  32-تغییرات قوانین کاربردی –اجرایی درسال 1387 مربوط به سازمان خدمات درمانی

 

  نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان :

 

  الف :نکات قابل توجه درپذیرش مراجعین سرپایی

  1-بیمارستان با این دفترچه بیمه طرف قرارداد است یا خیر

  2-کنترل مشخصات صاحب دفترچه وتاریخ اعتبار آن

  3-ازنظر مشخصات صاحب دفترچه وتاریخ اعتبار آن

  4--ثبت دقیق نوع بیمه وسازمان بیمه گرومشخصات لازم فردی بیمه شده در رایانه وثبت علت مراجعه

  –علت مراجعه)در رایانه ثبت می گردد.

  5-هدایت بیمار به درمانگاه یا اورژانس

  ب : نحوه پذیرش بیمار در بخش اورژانس

  1-کنترل دستور پزشک مبنی بربستری شدن دراورژانس

  2- ثبت مشخصات فردی بصورت کامل در رایانه

  3-تشکیل پرونده اورژانس

  ج :نکات قابل توجه در پذیرش مراجعین بستری

  1-کنترل دستور پزشک مبنی بر بستری شدن دربخش

  2-ثبت مشخصات فردی بصورت کامل دررایانه درقسمت ایستگاه پرستاری شامل ,F1

  F2

  3-F1شامل مشخصات فردی –F2شامل نام پزشک –نوع بیمه –شماره تخت وشماره پرونده بیمار

  4- تشکیل پرونده بستری

  5-ارجاع به بخش

 

  بخشهای بیمارستانی:

 

  الف :بخش معمولی

  ب:بخش ویژه:

  ا-بخش CCU-٢ بخش سوختگی

 - ۴ICU- ٣ بخش روانی

  NICU-۵

 

 انواع تخت روز

 

 -3نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز (هتلینگ(

  الف:مدت زمان لازم برا ی محاسبه یک تخت روز:

  حداقل زمان برای محاسبه تخت روز 6 ساعت می باشد .

  ب:نحوه محاسبه روزهای بستری :

  تعداد روزهای بستری از تفاضل تاریخ ترخیص و تاریخ بستری به دست آمده و ملاک روز ترخیص تاریخ و ساعت دستور ترخیص پزشک معالج می باشد.

  تبصره :هزینه تخت روز در مراکز جراحی محدود قابل محاسبه نیست.

  درجه ارزشیابی :

  کلیه بیمارستان ها بر اساس دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال حداقل یکبار مورد ارزشیابی قرار گرفته و بر اساس امتیازات مکتسبه درجه بندی می شوند که شامل بیمارستانهای درجه 1، 2 و3 و زیر استاندارد می باشد.

  نحوه ارزشیابی :

  الف :ارزشیابی در تخت های معمولی، تخت سوختگی، نوزاد سالم، نوزاد بیمار سطح دوم، بیمار روانی همان درجه ارزشیابی بیمارستان می باشد.

  ب: ارزشیابی تخت های CCU ، ICU و NICU ، هر کدام بطور مستقل ارزشیابی آن مشخص می گردد.

 

  ج- درجه ارزشیابی بخش های POST/ CCU و POST / ICU برابر ارزشیابی جنرال بیمارستان در نظر گرفته می شود .

  نحوه محاسبه تعرفه تخت روز : 

  ملاک محاسبه تعرفه تخت روز درجه ارزشیابی بیمارستان و بخش های ویژه ابلاغی لیست وزیران ووزارت متبوع می باشد براین اساس وشامل انواع موارد ذیل می باشد.

 

  درجه ارزشیابی

  اتاق یک تختی

  اتاق دو تختی

  اتاق سه تختی

  همراه بیمار در اتاق یک تختی

  نوزاد سالم

  نوزاد بیمار (سطح دوم)

  تخت سوختگی

  تخت روانی

  تخت

  CCU

  تخت

  POST

  CCU

  تخت

  ICU

  

  

  تبصره1 : هزینه اقامت هر روز در بیمارستان ها و بخش های مراقبت ویژه زیر استاندارد در طی مدت زمان قانونی ( حداکثر 3 ماه) جهت رفع نواقص برابر 80%تعرفه های بیمارستان و بخش مراقبت ویژه درجه 3 قابل محاسبه خواهد بود.

  تبصره 2: تخت روز بخش هایی که توسط شورایعالی بیمه تعریفی از آن ارائه نگردیده ( همچون RCU و PICU و... ) مطابق تخت روز عادی قابل محاسبه می باشد .

  

  تبصره 3- درجه ارزشیابی هر بخش یا تخت ویژه مخصوص به همان بخش می باشد.

  تبصره 4- در بخش دولتی و تأمین اجتماعی، درجه ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه جدیدالاحداث که ارزشیابی نشده باشند تا مدت یک سال از زمان راه اندازی درجه یک و پس از این مدت در صورتی که باز هم ارزشیابی صورت نگیرد به صورت درجه 3 محاسبه می گردد.

  تبصره 5- مبلغ یا هزینه مورد تعهد بیمه در بخش های عادی، هزینه اتاق 3 تختی یا بیشتر بخش دولتی می باشد.

  تبصره 6 - در صورتی که بیمار در بخش ویژه ای از بیمارستان بستری شده باشد باید اولاً وجود آن بخش رسماً از سوی ادارات کل تایید شده و ثانیاً تاریخ و زمان پذیرش و ترخیص بیمار از آن بخش ویژه توسط کارشناس بیمارستانی در معرفی نامه قید و مهر و امضاء شده باشد.

  

 -4 نحوه محاسبه تعرفه تخت ایزوله

  

  هزینه اتاق ایزوله در مواردی مانند ( بیماری عفونی- درمان با مواد رادیواکتیو- ضعف سیستم ایمنی بیمار یا ایزوله معکوس) با تأیید کارشناس بیمارستانی و در صورت نیاز پزشک معتمد معادل اتاق یک تختی و بر اساس درجه ارزشیابی بیمارستان در بخش دولتی محاسبه می گردد .

  

  

  

  

  

 -5 نحوه محاسبه تعرفه سوختگی

  هزینه بستری بیمار در بخش سوختگی و با تأیید کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان قابل محاسبه می باشد اما ادامه بستری بیمار در سایر بخشها مانند:

  - در بخش های گرافت در سانتر سوختگی معادل تخت سوختگی محاسبه می گردد

  - در بخش های ترمیمی در سانتر سوختگی معادل تخت عادی محاسبه می شوند

  - روزهای مرخصی موقت (تائید شده کارشناس بیمه) از تخت روز کسر می گردد.

  نحوه محاسبه تعرفه بیمار در بخش روانی

  أ‌- بیمار روانی حاد : بیماران روانی حاد سالیانه 2ماه قابل پرداخت می باشد.

  2 - بیمار روانی مزمن : بیماران روانی مزمن تا 4ماه علاوه بر 2ماه اول قابل پرداخت می باشد.

  )هزینه بستری بیش از 6ماه مورد تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشند(

  

  هزینه تخت نوزاد : بر حسب شرایط به اشکال ذیل قابل محاسبه می باشد .

  الف : نوزاد سالم ( نوزادی که درمرکز درمانی به دنیا آمده است) هزینه تخت روز معادل با50%تخت مادر محاسبه می شود.

  ب : نوزاد سطح دوم ( نوزادی که به هر علت بیمار باشد) بایستی بعد از ترخیص مادر مبالغ تخت روز کامل محاسبه شود .

  تعداد تخت روز قابل محاسبه نوزاد سطح 1 در سزارین 48 ساعت ودر زایمان طبیعی 24 ساعت است.

  

  ج) هزینه نوزاد در بخش ( NICU ): برابر تخت روز ICU بالغین می باشد که 70 درصد این مقدار بابت تخت روز و 30 درصد بابت یک سری خدمات پزشکی به شرح ذیل (به صورت گلوبال) می باشد:

  خونگیری متناوب از نوزاد

  کارگذاری کاتتر نافی (وریدی و شریانی)

  اکسیژن تراپی

  کارگذاری لوله تراشه

  اتصال به بنت و ، تنظیم مکرر دستگاه

  کلیه اقدامات برای بررسی عفونت خونی ( sepsis )(نظیر LP ، کشت خون و ترشحات تنفسی)

  نمونه گیری برای گازهای خونی ( ABG )

  پالس اکسیمتری

  گذاشتن لوله بینی معده ( NG )

  لاواژ و گاواژ

  تخلیه ترشحات ریوی، کارگذاری chest Tube سونداژ

  فتوتراپی، فیزیوتراپی تنفسی، تزریقات، سرم درمانی، تزریق خون، انجام تزریقات توسط پمپ (انفوزیون مداوم(

  خدمات زیر در بخش NICU بطورجداگانه قابل محاسبه می باشد :

  1-کارگذاری کاتتر غیر نافی،

  2-مشاوره،

  3 - اعمال جراحی

  4- تزریق سورفاکتانت

  5 - تعویض خون

  

  

  تخت نمونه :

  هزینه تخت نمونه در صورت احراز واکتساب امتیاز تخت نمونه متناسب با مصوبه سالانه هیئت وزیران قابل محاسبه خواهد بود.

  

  -9خدمات پرستاری

  1- هزینه خدمات پرستاری در بخش های ویژه ICU ازسوی سازمان بیمه گرخدمات درمانی و NICU درتامین اجتماعی 2/4 درصد است ودرسایر بخشها برای تامین اجتماعی – ارتش – خدمات درمانی وکمیته امداد 6% می باشد.

  

  تبصره 1: خدمات پرستاری بخش های ویژه مشمول کلیه خدمات انجام یافته بوده مگر موارد 5گانه ذیل:

  کاتتر گذاری غیر نافی /مشاوره /جراحی/تعویض خون /تزریق سورفکانت

  

  تبصره 2: لوارم مصرفی ذیل جزءخدمات پرستاری بوده وبصورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد:

  باند ،گاز،الکل،بتادین وسرنگ

  تبصره 3: بعضی از اقلام نظیر آنژیوکت و میکروست ،دستکش استریل در سوختگی ها جزء موارد فوق الذکر نبوده وقابل محاسبه برای دریافت از بیمه ها است.

  

  2 -هزینه خدمات پرستاری درمراکزی که دارای بخش سوختگی فقط درخدمات درمانی 12 درصد می باشد بقیه سازمانها 6% می باشند.

  

-10  ویزیت

  مبنای تعرفه ویزیت بستری در بیماران بستری در بیمارستان بیمار ارائه می شود ضریب K داخلی می باشد که این ضریب هر ساله توسط مصوبه هیئت محترم وزیران جهت اجرا، ابلاغ می گردد.

  که در هرروز حداکثر یک حق ویزیت برای هر بیمار قابل محاسبه می باشد .

  نکات :

  1- ویزیت های منجر به عمل جراحی توسط جراح قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود.

  2-ویزیت ومشاوره منجر به بیهوشی به متخصص بیهوشی قابل پرداخت نخواهد بود.

  3-ویزیت روزهای پیگیری و ترخیص بیماران جراحی تعلق نمی گیرد .

  4-در بیماران روانی مزمن بستری در بیمارستان هفته ای یک ویزیت حداکثر چهار ویزیت روان پزشک در ماه قابل محاسبه می باشد.

  5-جهت قابل پرداخت بودن ویزیت لازم است پزشک معالج نتیجه معاینه و یا دستورات پزشکی را در پرونده منعکس و مهر و امضاء نماید.

  6-ویزیت روزانه پزشک مقیم ICU و NICU به صورت گلوبال در 30% پزشک مقیم لحاظ گردیده و جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.مگر مواردیکه بیمارستان پزشک مقیم معرفی نکند.

  7- در مراکز آموزشی حق الزحمه ویزیت رزیدنت معادل متخصص محاسبه و پرداخت می گردد .

  8- ویزیت پزشکانی که دوره فلوشیب گذرانیده اند معادل پزشک متخصص قابل محاسبه و پرداخت است .

  9- تعرفه و پرداخت متخصصین رشته های غیر بالینی مانند بیهوشی ، رادیو لوژی ، پزشکی هسته ای ، اجتماعی ، قانونی ، طب کار ،رادیوتراپی، بهداشت مادر وکودک ، علوم آزمایشگاهی ،تغذیه ، طب فیزیکی ، بهداشت خانواده معادل تعرفه پزشک عمومی می باشد

  جهت تشخیص یا درمان بیماری معادل تعرفه ویزیت پزشک عمومی به متخصص طب پیشگیری پرداخت می شود (‌در صورت شناسایی و کشف بیماریها در تعهد نمی باشد(

  10- ویزیت همزمان با اعمال سرپایی قابل پرداخت نیست مگر اینکه مبالغ خدمات کمتر ازمبلغ ویزیت باشد.مثلا پاپ اسمیر.

  11- در صورت انتقال بیمار از اورژانس به بخش و عدم استفاده از دفترچه در ویزیت اورژانس می توان علاوه بر ویزیت روز اول یک ویزیت سرپایی نیز محاسبه نمود.

  12- حق ویزیت دندانپزشکان معادل ویزیت پزشک عمومی است .

  13- حق ویزیت دندانپزشکان متخصص معادل پزشکان متخصص است .

  14- ویزیت پزشکان عمومی تنها در بخش اورژانش و در ارتباط با خدمات سرپایی پذیرفته است . دستور بستری و ویزیت در بخش بستری مورد قبول توسط پزشک عمومی نمی باشد .

  15- در پزشکی هسته ای هزینه ویزیتی که به همراه خدمت انجام می گردد محاسبه نمی شود .

  16-حداکثر ویزیت پزشک معالج در ccu و Icu همانندسایر بخش ها یک ویزیت طی 24 ساعت می باشد .

  17- در Nicu ویزیت روزانه محاسبه نمی شود .

  نحوه محاسبه هزینه انواع ویزیت بستری :

  1- ویزیت روز اول : معادل K 20 داخلی قابل محاسبه و پراخت می باشد

  2- ویزیت روز اول نوزادان : معادل K 23 داخلی خواهد بود .

  2- ویزیت روزهای بعد: معادل K 15 داخلی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

  3- ویزیت روز ترخیص : معادل K 5/8 داخلی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

  - حداکثرتعداد ویزیت های قابل پرداخت جهت یک بیمار بستری معادل تعداد روزهای بستری به اضافه ویزیت روز ترخیص می باشد ویزیت روز ترخیص جهت بیمارانی که با رضایت شخصی مرخص میگرند قابل محاسبه نمی باشد .مگر اینکه قبلا توسط پزشک ویزیت شده وبعدا ً با رضایت شخصی مرخص شود.

  4- ویزیت ماما یا پزشک متخصص در زایمان طبیعی طبق آئین نامه جراحی جداگانه ای قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

  

 -11 نحوه انجام و محاسبه هزینه مشاوره

  مشاوره : عبارت است از خدماتی که بنا به توصیه و درخواست پزشک معالج توسط پزشک متخصص دیگری با تخصص متفاوت به صورت اظهار نظر یا پیشنهاد به منظور ارزیابی درمانی بهتر بیمار ارائه می گردد .

  

  شرایط قابل پرداخت بودن هزینه انجام مشاوره :

  

  1-درخواست پزشک متخصص معالج برروی برگه مخصوص مشاوره با مهرو امضاء ومشخصات بیمار

  2- جواب مشاوره با مهر و امضاء پزشک مربوطه و ذکر تاریخ مشاوره باشد.

  نحوه محاسبه حق الزحمه انجام مشاوره :

  1- هزینه هر بار مشاوره معادل K 20 داخلی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

  2- جهت یک بیمار در طول زمان بستری حداکثر شش مشاوره که توسط پزشکان با تخصص های مختلف انجام پذیرفته است قابل محاسبه خواهد بود .

  3- حداکثر مشاوره مورد قبول برای یک تخصص جهت یک بیمار سه نوبت خواهد بود .

  4- انجام مشاوره بیش از سه نوبت توسط یک تخصص به عنوان ویزیت روزانه محاسبه و پرداخت می شود .

  5- انجام مشاوره بیهوشی در صورتی که منجر به عمل جراحی گردد قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود .

  6- حق الزحمه مشاوره پزشک مدعو توشط سازمان بیمه تامین اجتماعی معادل 42 واحد داخلی محاسبه و پرداخت می باشد.

  7- حق الزحمه مشاوره پزشک مدعو توشط سازمان بیمه خدمات درمانی معادل 20 واحد داخلی محاسبه و پرداخت می باشد.

  8- حق مشاوره سرپایی بصورت ویزیت سرپایی قابل پرداخت می باشد.

  9- در اعمال جراحی الکتیو مشاوره های معمول مانند تخصص های قلب و داخلی اگر دلایل علمی و یا ریسک جراحی 3 یا بیشتر نداشته باشند در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشند.

  10- مشاوره ژنتیک در تعهد سازمان بیمه نمی باشد.

  

 -12 اصول و کلیات جراحی :

  - هر یک از اعمال جراحی در کتابچه تعرفه یک کد پنج رقمی منظور شده است یعنی هرعمل جراحی با یک کد مشخص قابل شناسایی است .بعنوان مثال کد استئوتومی فمورال 27151 میباشد.

  - در مقابل هر کد جراحی سه عدد نوشته شده است که به ترتیب نمایانگرواحد جراحی ،روز های پیگیری و پایه بیهوشی هستند. با استفاده از واحد جراحی ، می توان حق الزحمه جراحی را در تاریخ مورد نظر محاسبه نمود.در این مورد باید ضریب k را داشته باشیم.

  ضریب k جراحی ، بیهوشی و داخلی همه ساله از طریق وزارت بهداشت و درمان اعلام می گردد.

  بعنوان مثال : ضریب k جراحی در سال 1387 معادل 37000ریال می باشد .

  نحوه محاسبه حق العمل جراحی :

  برای محاسبه حق الزحمه جراحی کافی است ابتدا کد عمل جراحی را از کتاب تعرفه ( کالیفرنیا) پیدا نمود و سپس واحد جراحی را در ضریب k جراحی ضرب نمائیم.

  مثال : نحوه محاسبه حق العمل جراحی برای هیسترکتومی کامل شکمی در سال 1387 به صورت زیر است:

  K جراحی= 37000 ریال

  کد جراحی=58150

  واحد جراحی=17

  حق الزحمه جراحی هیسترکتومی : 37000*17 : 639000

  

  

  

  

  

  لازم به توضیح است نحوه محاسبه حق الزحمه جراحی در خصوص اعمال جراحی متعدد دو طرفه ،‌اندام تحتانی و فوقانی و... شرایط ویژهای دارند که متعاقبا مطرح خواهد شد.

  

  

 -13 حق الزحمه جراح :

  محاسبه حق الزحمه جراح در سازمان خدمات درمانی

  3-1- اگرشرح عمل ناخوانا باشد حداقل کد جراحی مرتبط محاسبه شود .

  3-2- اگر کاتاراکت بالنز + فیکساسیون اسکلرا+ ویتر کتومی قدامی در یک جلسه انجام شود کد 84-669و 1/2 کد 10 – 670 محاسبه شود .

  3-3- اگر گذاشتن ثانویه عدسی + فیکساسیون اسکلرا+ ویتر کتومی قدامی در یک جلسه انجام شود کدهای 85-669و 1/2 کد 10 – 670 محاسبه شود .

  3-4- بجز دراعمال چشم اگر عملی با لیزر انجام گیرد 20% به کد پایه جراحی اضافه شود .

  3-5- اعمال جراحی قلب باز موارد برداشتن ورید صافن یک پا ( k 5/17) ، دوپا ( k 35 ) و برداشتن رادیال دست ( k 20) و استفاده از مامری( k 20) علاوه برکد CABG بصورت 100% و 80% درشکاف غیر مشترک . 100% ،50% ،25% درشکاف مشترک محاسبه شوند.

  3-6- اعمالی که مستقل در کالیفرنیا قید شده اند فقط درصورت انجام به تنهایی قابل محاسبه اند .

  3-7- درجراحی روی پاها اگر 2 شکاف روی یک پا باشد 100%،75%و مابقی 25% محاسبه شوند و اگر جراحی روی 2 پا باشد 100%و 80 % محاسبه شوند.

  3-8- نمونه برداری گوه ای از کبد ، لوزالمعده ومعده طی عمل جراحی = اضافه نمودن 25% به کدپایه جراحی .

  3-9- اگر چند عمل جراحی ) بجر پاها ) از 1 شکاف انجام شود بصورت 100% ، 50 % ، 25% ،10%و 5% محاسبه می شود .

  3-10- اگر چند عمل جراحی ) بجز پاها ) از 2 شکاف توسط 2 جراح باتخصص های متفاوت انجام شوند 100%و100% و اگر یک جراح باشد 100% و 80%و 80% و 80% ....محاسبه شوند .

  3-11- دربای پس قلب کد پریکارد کتومی ،در بای پس قلب کد اندارتر کتومی کرونر همزمان ، درکوله سیستمو کتومی کد لاپاراتومی ،درآپاندکتومی کد لاپاراتومی ، درتومور مغز کدهای کرانیاتومی و ترمیم دورا،در شکستگی داخلی مفصل کدهای کپسولوتومی یا استئوتومی ، درفورامینوتومی کد لامینکتومی ، در کولپورافی قدامی – خلقی کد پرینورافی و درپروستاتکتومی سوپرابوبیک کد خارج کردن سنک مثانه قابل محاسبه نمی باشند .

  3-12- کد 46-432 بابت کارگذاری کانتر PEG استفاده شود .

  3-13- کد 70- 661 بابت کارگذاری والواحمد استفاده شود .

  3-14- سزارین برابر موارد قید شده درکتابچه مربوطه تائید شده با پر کردن فرم لیبربه اضافه رعایت اندیکاسیون مربوطه تائید می شود. درغیراینصورت معادل NVD و درصورت رضایت شخصی کسر کلی انجام شود .

  3-15- حق استفاده از میکروسکوپ معادل 25% کد پایه جراحی بوده و تنها به اعمالی که کلم

  ه میکروسکوپ درکد آورده نشده است تعلق می گیرد . ( بجز مواردی که استفاده از این روشها جزء‌عمل محسوب می شوند )

  3-16- در درمان باروش DCS از کدهای 50-645 الی 95- استفاده شود.

  3-17- بی دردی در NVD توسط پزشک زنان : گلوبال NVD + 20% پایه NVD ) K جراحی 13 ) محاسبه شود

  3-18- ترمیم اسکارهای ناشی از اعمال جراحی (مثل لب شکری یا سوختگی ) درتعهد است .

  3-19- سپتورینوپلاستی درلب شکری ،‌سوختگی و اسکار شدید بینی در تعهد است .

  3-20- بابت ویتر کتومی عمقی بادکلمان جمعا K 100 جراحی (بیهوشی= K 22 ، کمک جراح = K 13 ، جراح = K 65 ) می باشد
زمان بی هوشی بیش از 4 ساعت اضافه شود . (در تعرفه اعلام شده تا 4 ساعت
محاسبه شده است .)

  ‌3-21- بابت ویترکتومی عمقی بدون دکلمان جمعا K 80 جراحی ( بیهوشی = K 14 کمک جراح = K 11 ، جراح = K 55 ) محاسبه شود .

  توضیح 1: زمان بی هوشی بیش از 2 ساعت اضافه شود ( در تعرفه اعلام شده تا 2 ساعت محاسبه شده است . )

  توضیح 2 :درصورت عدم انجام بیهوشی K 22 و K 14 قابل محاسبه نبوده و اگر بی حسی توسط جراح انجام شود 20% به کد جراح اضافه گردد.

  3-22- پیوند کلیه جهت نوبت دوم درصورت تائید اداره کل درتعهد است ( هزینه پیوند کلیه بصورت گلوبال با رعایت موارد بخشنامه معادل K 650 جراحی می باشد (

  3-23- واژینوپلاستی بدلایل درمانی مثل آنومالی مادر زادی باهرمافرودیسم درتعهد است .

  3-24-درپیوند کلیه :

  الف – K 650 جراحی بطور گلوبال بابت مجموع خدمات دهنده و گیرنده کلیه

  ب - k 2هیئت علمی ندارد .

  ج- سه قلم دارویی خاص به سر جمع اضافه می شوند .(طبق بخشنامه (

  د- آماده سازی قبل پیوند ، دهنده و گیرنده جداگانه قابل محاسبه است

  ه- درمان های جراحی درعوارض بعد پیوند تا 90روز در تعهد نیست

  و _هزینه اسکن و سونوداپلر درگلوبال محاسبه نشده است

  ز- خارج ساختن کاتتر پیکتیل درگلوبال لحاظ شده است .

  3-25- لیتوتریپسی پس از تایید نماینده بیمه در تعهد است .

  3-67-20% حق لیزر درجراحی های چشم محاسبه نمی گردد.

  3-27- آنژیوگرافی درپایان آنژیوپلاستی عروق کرونر جهت چک مجدد عروق قابل محاسبه نمی باشد ولی چنانچه آنژیوگرافی درابتدای عمل PTCA باشد هزینه آن پرداخت می گردد .

  3-28- هرگاه آنژیوگرافی کرونر همراه با کت راست و چپ قلب به طور همزمان انجام گردد تنها آنژیوگرافی کرونر + کت راست محاسبه شود {. داخلی K 800= K 220+ K 580}

  3-30- مبلغ قابل محاسبه جهت انجام ختنه K 5 جراحی بصورت گلوبال می باشد

  توضیح 1: اگر همراه با اعمال دیگر گلوبال یا غیر گلوبال انجام گیرد k 5 به جمع کل اضافه می شود .

  توضیح 2- انجام ختنه تحت بیهوشی عمومی تحت بی حسی موضعی و در هر سنی تفاوتی درنحوه محاسبه ایجاد نمی نماید .

  3-31- به ازای تعبیه استنت اول درداخل عروق کرونر 42 جراحی و بابت استنت های بعدی 80 % از 42کای جراحی ( 6/33جراحی ) به همراه کد آنژیوپلاستی قابل پرداخت می باشد .

  3-32- اعمالی که با لاپاراسکوپ / اندوسکوپ /کلو نوسکوپ / توراسکوپ / ارتروسکوپ انجام می شوند معادل 25% به کد پایه جراحی افزوده شود به شرطی که کدهای مربوطه جزء عمل با دستگاه فوق نباشد.

  3-33- اگر N.V,D را ماما انجام دهد و بدون قبول مسئولیت توسط پزشک متخصص باشد فقط 5 کا جراحی حق الزحمه تعلق می گیرد.

  3-34- تزریق سیلیکون درداخلی مجرای ادرار به علت بی اختیاری از کد 05-521 استفاده شود .

  3-35- دراعمال جراحی ستون فقرات بابت لاپاراتومی و توراکوتومی هزینه ایی بصورت جداگانه لحاظ نگردد.

  3-36- در آنژیوپلاستی عروق مغز ردیف های 24و 25 از 81 مورد قلب و عروق مورد استفاده قرارگیرند .

  3-37- درعمل فیکساسیون ستون فقرات به وسیله سیستم OSMIUM تنها هزینه وسیله از تعهد خارج است .

  3-38- عمل کاتاراکت به روش فیکو تفاوتی از نظر هزینه باسایر روشها ندارد و فاکو فراگما نتاسیون جداگانه قابل محاسبه نمی باشد .

  3-39- کشید ن بخیه چشم زیر بیهوشی براساس کد کالیفرنیا 50-158 معادل 6 واحد جراحی و 3 واحد بیهوشی است .

  3-40- فرانشیز عمل جراحی شالدون گذاری جهت بیماران خاص رایگان می باشد .

  3-41- عوارض پیوند کلیه شامل دوگروه 1- عوارض مربوط به عمل جراحی

  2- عوارض ایمونولوژیک باعث پس زدن پیوند بوده که عوارض ایمونولوژیک درروزهای پیگیری نبوده و جداگانه پرداخت می شود .

  3-42- پروستاتکتومی سوپراپوبیک باکد 21-558همراه TUR جزءاعمال گلوبال نبوده و جداگانه محاسبه می شود .

  3-43-استروبوسکوپی برابر کد 79-315 معادل 2 واحد جراحی است

  3-44- تخریب ضایعات و توده های برونش یا تراشه بالیزر برابر کد 41-316قابل محاسبه بوده و هزینه فیبر مربوطه در 50% اتاق است

  3-45- کد 38-272شامل جا +اندازی اینتروترو کانتریک یا پروتر و کانتر یک بسته بدون جا اندازی از بیست واحد به دوواحد تغیییر می یابد .

  3-45-کد 12-476 کوله سیستکنومی باکولد و کوانتر و ستومی از سه واحد به سی واحد تعییریافت .

  3-47- تعویض مفصل که علت اولیه آن عفونت باشکستگی باشد درهر فاصله زمانی بعدی که اقدام به جراحی شده باشد قابل پرداخت است .

  3-48- درشکستگی های بدون جا اندازی گچ گیری پرداخت نمی شود ولی درفیکاسیون با درمان جراحی و یا جا اندازی بسته بادستکاری هزینه گچ گیری جداگانه پرداخت می شود .

  3-49- درآنژیوپلاستی قلب درصورتیکه بیمارتحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل توسط جراح عمل جراحی گردد ولی عمل جراحی ناموفق باشد کلیه هزینه های بیمار از جمله حق العمل پزشک جراح پرداخت می گردد.

  3-50- لیزرتراپی عروق کرونردرتعهد سازمان نمی باشد .

  3-51- هزینه تست های ASI و ESI ) مربوط به تصلب شرائین ) در تعهد نمی باشد .

  3-52- تعرفه شالدون گذاری برابر کد 00-368 معادل سه واحد جراحی است و اگر AVF یا عمل های مشابه انجام شود برابر عمل انجام شده از کد 10-368تا 21-368 قابل محاسبه است .

  3-53-درموارد درمانی درصورت تایید توسط پزشک معتمد اداره در تعهد است و درموارد زیبانی درتعهد نیست .

  3-54- عمل جراحی تخلیه چشم جزو تعهدات بوده و هیدروکسی آپاتیت و اعمال جراحی مربوط به جاگذاری آن در تعهد است ولی پروتز shell ) روکش) درتعهد نیست .

  3-55- foot یا پا درکتاب تعرفه از مچ پابه پایین است و به کل اندام تحتانی اطلاق نمی شود .

  3-56- تنها در 3 مورد می توان معرفینامه جهت سپتور ینوپلاستی صادر نمود :

  الف- لب شکری

  ب- ترمیم سوختگی

  ج- اسکار شدید بینی ( فقط باتایید اداره کل اقدام شود (

  3-57- تنها دردومورد می توان معرفینامه جهت ترمیم اسکارجراحی صادر نمود : الف – ناشی از لب شکری و ناشی از سوختگی .
3-58-
تنها در2مورد میتوان معرفینامه جهت واژینوپلاستی صادر نمود : الف
درآنومالی مادرزادی

  ب- درهر مافرودیسم .
3-59-
درجراحی های فک صدور معرفینامه نیاز به تائید پزشک معتمد بیمه می باشد
.

  3-60- صدورمعرفینامه درتوتال هیپ و توتال نی بعللی بجز عفونت و شکستگی تائید پزشک معتمد اداره کل الزامی است
3-61
صدور معرفینامه جهت جراحی باز کردن لوله های رحم جهت باروری تنها
درصورت فوت فرزند و یا ازدواج مجدد انجام گیرد .

  3-63- توتال هیپ در4حالت درتعهد میباشد :

  1- شکستگی

  2- تخریب مفصل بدلیل بیماری عفونی

  3- تخریب مفصل بدلیل ابتلا به شرایطی که بدنبال شکستگی گردن ران بوجود آمده باشد مانند نکروز آواسکولر AVN

  4- تعویض پروتز های قبلی اگر اندیکاسیون اولیه داشته اند و 15سال از کارگذاری گذشته باشد.

 

 -14     نحوه احتساب میکروسکوپ درجراحی

 

  حق استفاده از میکروسکپ معادل 25% کد پایه جراحی بوده و تنها به اعمالی که کلمه میکروسکوپ در کد آورده نشده است تعلق می گیرد .

  - کلیه اعمال جراحی که با استفاده از لاپارسکوپ، کولونوسکوپ، ارتروسکوپ، توراسکوپ و سایر موارد مشابه صورت گیرد. به کد پایه جراحی آن اعمال 25% اضافه می گرددو این شامل اعمالی که استفاده از روش های فوق جزء عمل باشندنخواهد بود.

  ضمنا 25%به 50% اتاق عمل تعلق نمی گیرد.

  - به کلیه اعمال جراحی که به کمک لیزر انجام می گردد 20%به کد پایه جراحی آن اضافه می گردد به جزء اعمال چشم .

  - لاپارسکوپی برای تشخیص نازایی در تعهد بیمه نیستند.

  

  

 -15 احتساب بیهوشی توسط جراح

  در صورتی که بیهوشی ناحیه ای (اپی دورال، اسپانیال و کودال) یا عمومی توسط خود جراح اعمال شود، ارزشی معادل ارزش پایه برای بیهوشی بدون اینکه ارزشی برای زمان ملحوظ شود، قابل محاسبه می باشد.

  احتساب بی حسی موضوعی توسط جراح:

  وقتی که جراح برای انجام عملی که معمولاً تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام می گردد از بی حسی موضعی استفاده کند. می تواند ارزش اضافی را درخواست نماید. 20% به کد جراحی اضافه می شود. در این مورد از ارزش پایه بیهوشی نباید استفاده کرد.

  واین 20% به 50% اتاق عمل اضافه نمی شود.

  نحوه محاسبه اعمال جراحی همزمان توسط یک یا دوجراح ویا بیشتر

  -I انجام چند عمل جراحی بوسیله یک یا دو جراح:

  الف: در همان روز در جریان همان بیهوشی:

  1- جراحی یک ناحیه وبا یک برش جراحی مشترک

  توسط یک یا دو جراح :

  50% برای عمل دوم

  25 % برای عمل ســوم

  10% برای عمل چهارم

  5% برای عمل پنجم

  

  2-جراحی در دوناحیه با دو شکاف جراحی

  توسط یک جراح:

  100% برای عملی که بیشترین ارزش را دارد.

  80% برای دومین عمل و هر کدام از اعمال بعد از آن.

  3- جراحی دو ناحیه با دو شکاف جراحی

  توسط دو جراح:

  100% برای عمل اول

  100% برای عمل دوم

  4-اعمال جراحی دو طرفه: ( مثل شکستگی کالیس دو طرفه) توسط یک جراح:

  100% برای عمل اول

  80% برای عمل دوم

  تبصره: به شرایط غیر معمول مثل فوریتها یا تروما، در صورتی که گزارش ویژه ای موجود باشد جداگانه رسیدگی خواهد شد.

  5- جراحی پا: ( موارد 1تا 4 با توجه به ناحیه محدود مورد عمل در پا کاربرد ندارند(.

  الف- ناحیه و یا شکاف واحد، یا دو ناحیه و دو شکاف متفاوت روی یک پا

  100% برای عملی که بیشترین ارزش را دارد

  75% برای عمل دوم

  25% برای هر کدام از اعمال بعدی

  ب- اعمال جراحی دو طرفه (پای چپ و راست)، یا دو عمل جراحی روی دو یا (یک عمل روی پای راست و دیگری روی پای چپ(

  100% برای عمل اول

  80% برای عمل دوم

  

  

  6- اعمال جراحی تکمیلی:

  مثل نمونه برداری گوه ای کبد، نمونه برداری لوزالمعده، یا نمونه برداری از معده که در جریان اعمال مختلف سبب افزایش میزان خطرات ناشی از جراحی می گردند، ارزشی اضافی مطلبند. بدین منظورمعادل 25% تعرفه جراحی را برای عمل تکمیلی به مبلغ کل تعرفه اضافه نمود.

  

  ب- جراحی های متعددی که در یک مورد بستری ولی در روزهای متفاوتی انجام می گردند.

  100%برای تمام اعمال در نظر گرفته می شود.

  

  . اعمال تشخیصی جراحی:

  اینگونه اعمال طبیعتاً درمانی نیستند (مثل برونکوسکوپی، کولوئوسکوپی). در این حالت جهت درمان بیمار اغلب نیاز به مراقبت های پزشکی و اعمال جراحی وجود دارد. بدین منظور اعمال تشخیصی جراحی- خواه توسط یک پزشک یا پزشکان متفاوت انجام گرفته باشد- در کل با مراقبت های پزشکی و اعمال جراحی انجام شده در طی دوران بستری احتساب می شوند.

  

  

  آیین نامه اجرایی تعرفه سرجمع (گلوبال) اعمال جراحی شایع

  

  1-سرجمع میانگین ارزش خدمات ارائه شده به بیماران می باشد.

  2-سهم بیمار بیمه شده در مورد اجرای تعرفه سرجمع همان 10% فرانشیز مورد براساس تعرفه سرجمع می باشد.

  3-درمواردی که درمان بیمار دربیمارستان نیازمند مصرف پروتز (پیچ-پلاک-لنز )باشد بایستی هزینه آن به قیمت سرجمع اضافه گردد.

  4-ارائه خدمات MRI –سی تی اسکن –آنژیوگرافی –رادیوتراپی –اکو- آندوسکوپی وتست ورزش ومشابه آن درتعرفه سرجمع منظور نگردیده ودرصورت ارائه خدمات باید جداگانه به هزینه سرجمع گلوبال اضافه شود.

  5-مشکلات ناشی از اعمال جراحی گلوبال (خونریزی بعد عمل) وسایر مشکلات مرتبط باعمل به عهده مراکز درمانی است.

  6-چنانچه اعمال گلوبال بصورت سر پایی دربیمارستان انجام گرددبشرط عدم کاهش کیفیت خدمات درمانی هزینه مربوطه طبق تعرفه گلوبال قابل محاسبه است.

  *ضمناً خدمات الکترو –مشاورهسونوگرافی –پاتولوژی –آزمایش –رادیولوژی –دارو ووسایل مصرفی درسرجمع گلوبال منظور گردیده وجداگانه محاسبه نمی شود.

  *آمپول روگام به سرجمع گلوبال اضافه می شود (برابر ضوابط(

  مواردیکه ازاعمال گلوبال خارج می شود :

  الف :اگر دوعمل گلوبال باهم یا یک عمل گلوبال با یک عمل غیر گلوبال انجام شود از سرجمع خارج می شود.

  ب: اگر نیازبه ICU و ‍ CCU پیدا کند نیز از گلوبال خارج میگردد.

  نحوه محاسبه حق الزحمه کمک جراح

  کمک جراح : در اعمال جراحی که به حضور کمک جراح نیاز باشد یک نفر جراح تحت عنوان کمک جراح در عمل جراحی شرکت می نماید.

  شرایط لازم جهت محاسبه حق الزحمه کمک جراح :

  الف- عمل جراحی نیاز به کمک جراح داشته باشد.

  ب- شرح عمل جراحی علاوه بر مهر جراح ممهور به مهر و امضاء کمک جراح باشد.

  ج- کمک جراح رزیدنت نباشد .

  د- کمک جراح الزاما نباید هم تخصص و هم ردیف جراح اول باشد ولی دلایل و مستندات کافی برای حضور وی بایستی وجود داشته باشد.

  *درخدمات درمانی به اعمال جراحی زیر 15K کمک جراح تعلق نمی گیرد.(برابر ضوابط(

  *در تامین اجتماعی اعمال جراحی زیر 5K کمک جراح تعلق نمی گیرد.(برابر ضوابط(

  میزان حق الزحمه کمک جراح

  1- حق الزحمه کمک جراح اول معادل 20% حق الزحمه جراح می باشد.

  2- اعمال جراحی که دارای بیش از یک کمک جراح می باشند معادل 30% حق الزحمه جراح برای کمک جراح ها محاسبه می گردد.

  3- حق الزحمه کمک جراح دوم با رعایت شرایط فوق الذکر معادل 10% حق الزحمه جراح می باشد.

  

 -19 هتلینگ اتاق عمل جراحی

  

  الف: مبلغ 50% حق العلاج بابت هزینه های اتاق عمل فقط برای استهلاک تجهیزات ثابت اطاق عمل که به طریق معمول در همه اعمال جراحی وجود دارد محاسبه وقابل پرداخت است .

  موارد مشمول 50% حق العلاج بابت هزینه های اتاق عمل

  1- تجهیزات ثابت:

  تخت اتاق عمل، چراغ سیالتیک، ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، (قلم کوتر، پلیت کوترو...) دستگاه مانیتور با متعلقات، دستگاه TUR (پروپ، لوپ TUR و...) دستگاه پالس اکسیمتری با متعلقات، چراغ اشعه ماوراء بنفش، انواع ست های جراحی، پد جنرال( گان، شان، کلاه، ماسک و...) ست های جراحی (ست ارتوپدی، ست جنرال، ست پرپ، ست لامینکتومی و...)، دستگاه استرایکر ، دستگاه آرتروسکوپ، دستگاه لاپاراسکوپ، دستگاه اشعه (تلوزیون)، دستگاه ونتیلاتور (لوله های خرطومی، کانکتور و...)، گاز N2O ، O2 .

  2- مواد شوینده و استریل کننده:

  هایژن، دتول، فرمل، سایدکس، دکونکس، دکوسپت، بتادین قهوه ای ، فرمالین، ساولن، کلروهگزیدین و...

  ( یعنی تخت اتاق عمل، چراغ سیالتیک، ساکشن، الکتروکوتر، مواد شوینده و استریل کننده اطاق عمل، چراغ اشعه ماوراء بنفش و نظایر آن می باشد

  ب: مواردی که جزء 50% حق العلاج بابت هزینه های اتاق عمل نمی باشند وباید جداگانه درخواست گردد:

  1- داروی بیهوشی

  2- سایر دارو ها

  3- گاز

  4- دستکش جراحی

  5- نخ های بخیه

  6- دریچه های قلب

  7- پروتز ها

  لازم است برای کلیه موارد فوق لیست جداگانه تهیه و به امضاء جراح،متخصص بیهوشی و سرپرست اتاق عمل برسد.

  پس از قیمت گذاری توسط ( داروخانه ) جزء صورتحساب بیمار منظور می گردد.

  

 -20 نکات خاص در محاسبه هتلینگ اتاق عمل

  - هتلینگ اتاق عمل در اعمال جراحی که بیمار به اتاق عمل نمی رود ( مانند بخیه سرپایی و ...)‌قابل محاسبه نمی باشد

-          بابت خدماتی نظیر آندوسکپی، اکو ، رادیوگرافی ، تست ورزش، هولتر مانیتورینگ 50% اتاق عمل قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد

-           

 -21 آئین نامه بیهوشی

  اطلاعات و دستورالعمل های کلی :

  کلیات: تعرفه های خدمات بیهوشی برای هر یک از اعمال جراحی در بخش مربوطه آورده شده است. این ارقام تنها زمانی که لزوم انجام بیهوشی توسط پزشکی مورد تأیید تعیین گردد، کاربرد پیدا می کنند. ویزیت قبل و بعد از عمل ،تجویز داروی بیهوشی و تجویز مایعات و یا خون به علت بیهوشی یا عمل جراحی مشمول این ارقام می باشند. ارزش خدمات بیهوشی بسته به نوع عمل تعیین می گردد. لذا صورتحساب بیهوشی می بایست با کد عمل جراحی ذکر شود.(1(

  تعاریف

  بیهوشی و بی حسی :

  بیمارانیکه تحت عمل جراحی قرار می گیرند ، ممکن است با توجه به وضعیت جسمانی بیمار ، نوع عمل و .... تحت بیهوشی عمومی ، ناحیه ای ، لوکال و.... قرار بگیرند، بدیهی است نحوه محاسبه هزینه بیهوشی در هر مورد متفاوت خواهد بود .

  انواع بیهوشی : بیهوشی عمومی شامل نورولیت، اینهالیشن، آی وی سدیشن و نوع تعادلی است .

  

  بیهوشی تحت مراقبت :

  زمانی که پزشک مسئول از متخصص بیهوشی حضور مستمری را برای مراقبت و نظارت می طلبد- حتی اگر عمل جراحی با بی حسی موضعی انجام گردد- نحوه محاسبه آن مشابه زمانی است که بیهوشی عمومی انجام شود.

  

  محاسبه ارزش تام بیهوشی

  ارزش تام بیهوشی :

  برای اکثر روش ها ارزش پایه ای ذکر گردیده که تمام خدمات بیهوشی به غیر از زمان دقیقی که صرف انجام آن شده است را شامل می گردد.

  - اگر در جریان بیهوشی اعمال جراحی متنوعی انجام گردند بالاترین ارزش پایه مربوط به مهمترین عمل مدنظر قرار می گیرد.

  ارزش زمانی : ارزش زمانی مقدار واحدی است که با توجه به مدت زمان بیهوشی محاسبه می گردد.

  نحوه محاسبه ارزش زمانی:

  محاسبه زمان بیهوشی برای 4 ساعت اول هر 15 دقیقه یک K بعد از آن هر 10 دقیقه یک K می باشددر صورتی که زمانی باقی مانده باشد یک K می گیرد.

  

  برای بیهوشی اعمال مامائی ا واحد به ازای هر 15 دقیقه از ابتدا تا پایان بیهوشی تعیین می گردد.

  

  

  - در همه موارد 5 دقیقه یا بیشتر به عنوان جزء قابل توجهی از 10 یا 15 دقیقه در نظر گرفته می شود.

  - زمان بیهوشی عمومی از ابتدای القاء بیهوشی تا نیم ساعت پس از اتمام جراحی محاسبه می گردددر صورت اختلاف بین چارت بیهوشی و شرح عمل بیمار ؛ ملاک برای زمان بیهوشی ؛ شرح عمل می باشد .

  

  

  

  نحوه محاسبه شروع وپایان بیهوشی :

  -شروع بیهوشی از زمانی که متخصص این امر عملاً بیمار را جهت القاء آن در اطاق عمل ( یا معادل های آن) آماده می سازد در نظر آمده و پایان آن با ختم حضور مستمر وی تعریف می شود (زمانی که بیمار صحیح و سالم تحت مراقبتهای بعد از عمل قرار می گیرد.) را شامل می گردد.

  به مثالی در مورد نحوه محاسبه ارزش تام بیهوشی توجه کنید:

  ارزش پایه

  + ارزش زمانی

  ارزش تام بیهوشی (مجموع ارزشهای پایه و زمانی(

  

  

  نمونه برداری شکافی پستان که در ظرف 48 دقیقه (سه واحد زمان) انجام گرفته است:

  کد عمل (19101) ارزش پایه (3)

  + ارزش زمانی(3) ارزش تام بیهوشی (6(

  

  کلیات و دستورالعمل هادر رابطه با بیهوشی در پرونده اعمال جراحی( درتامین اجتماعی(

  1- شرایط القای همزمان بیهوشی توسط متخصصین بیهوشی:

  الف) بیمار غیر اورژانس : متخصص بیهوشی بطور همزمان مجاز به اداره حداکثر دو اتاق عمل با کمک کاردان هوشبری در هر اتق می باشد .

  ب)بیمار اورژانس : با توجه به درجه اورژانس بودن بیمار اداره بیماران درجه 1و 2 حداکثر دو اتاق عمل با کمک کاردان بیهوشی در یک طبقه اتاق عمل

  ج) بیمار اورژانس درجه 3و 4 بطور همزمان مجاز به اداره آنها در یک اتاق عمل با کمک کاردان بیهوشی است .

  2- بیهوشی با ارزش پایه 3، که در اثر قرار گیری در وضعیت دمر یا پهلو به دلیل دوری از موضع جراحی و بالا خره الزامات پزشکی به سادگی انجام پذیر نیست یک واحد بیهوشی به ارزش پایه اضافه می شود .

  3- انجام مشکل بیهوشی بدلیل هیپوترمی بدن بالای 30 درجه سانتیگراد ، 5 واحد تعدیلی .

  4- استفاده از جریان خون برون پیکری ( پمپ اکسیژناتور قلب یا پمپ کمکی ) 10 واحد تعدیلی .

  5- بیمار غیر اورژانس به دلیل وجود بیماری یا بیماریهای زمینه ای مستعد و خطناک در معرض خطرات جانبی تهدید کننده حیات باشد. 2 واحد تعدیلی اضافه می گردد . ( دیابت – فشارخون (

  6- در موارد اورژانس برای کسی که بیماری مهلکی دارد 3 واحد تعدیلی اضافه می گردد.

  ( قابل ذکر است بند 5 و 6 با هم قابل پرداخت نمی باشد .

  7-اگر بی حسی ناحیه ای یا عمومی توسط جراح انجام شود فقط پایه بیهوشی را صرف نظر از ارزش زمانی آن قید می کنیم .

  8- پرداخت هزینه های بیهوشی جنرال در آندوسکوپی فعلا مقدور نمی باشد .

  9- حق الزحمه زایمان طبیعی بدون درد توسط متخصص بیهوشی به روش کاتتر اپی دورال بصورت گلوبال 16 کای بیهوشی و سایر روش ها 14 کای بیهوشی می باشد. در صورت انجام توسط پزشک عامل زایمانمعادل 20% کد پایه جراحی می باشد.

  10- هزینه های مربوط به حضور بیهوشی در کاتتریسم و آنژیوگرافی اطفال بصورت گلوبال معادل 10کای بیهوشی قابل پرداخت است .

  11- در مواردی که متخصص بیهوشی بیمار را استند بای جهت عملی آماده می کند و با Sedation مانیتورینگ تحت نظر می گیرد ( جهت اعمال آنژیو پلاستی) معادل 50% حق العمل پرداخت می گردد .

  12- اگر بی حسی موضعی توسط جراح برای عملی که معملا تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام می گردد انجام بگیرد ، 20% کای جراحی به جراح اضافه می شود .

  13- انواع بی حسی و بیهوشی :

  14- الف- بی حسی لوکال یا موضعی 20% حق العمل جراحی ب- بیهوشی عموممی یا جنرال که شامل inhalation – iv sedation- standby – اسپاینال پایه + زمان پرداخت می گردد.

  ج- بی حسی رژیونال یا ناحیه ای مانند کودال ، بلوک ها مثل Wrist block یا اگزیلاری فقط پایه بیهوشی می گیرد .( 1)‌

  15-در اعمال جراحی که سن بیمار بالای 70 سال باشد درخدمات درمانی 2K به پزشک تعلق می گبرد درتامین اجتماعی ،کمیته ،ارتش 3K به پزشک بیهوشی تعلق نمی گیرد .

  

 -22 محاسبه هزینه درمان براساس 2K جهت اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

  

  1-اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به کسانی اطلاق می گردد که بصورت تمام وقت دردانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته وحق هیچ گونه فعالیت انتفاعی در زمینه خدمات درمانی خارج از دانشگاه همانند موسسات دولتی غیر دانشگاهی ،خیریه ،خصوصی و...ندارد.

  2-احکام این پزشکان باید ازطرف دانشگاه به دفاتر اسناد ارسال گردد.

  تبصره:موارد خارج ازکتاب تعرفه بنابردرخواست دانشگاه درکمیته همسویی سازمانهای بیمه گر مطرح ونسبت به اعمال روش تصمیم گیری خواهد شد.

  

  3-درصورت اثبات فعالیت انتفاعی پزشک 2K درخارج ازدانشگاه ،مراکز اسناد پزشکی موظف می باشد که کلیه اسناد ارسالی رابرحسب ضریب 1K محاسبه نماید.

  4-میزان پرداخت توسط سازمان دراین طرح برابر 90% 2K دراعمال جراحی بستری ،70% 2K دراعمال جراحی سرپایی خواهد بود.

  5-استهلاک اتاق عمل کما فی السابق براساس 50% 1K قابل محاسبه وپرداخت می باشد.

  

  6-درمورد نحوه محاسبه هزینه کمک جراح دراعمالی که نیاز به کمک جراح وجود داشته باشد:

  -اگر جزء پزشکان 2K اگر باشد 20% از 2K

  -اگر نباشد20% از 1K قابل محاسبه وپرداخت می باشد.

  7-حق محرومیت ازمطب نباید جایگزین حکم 2K گردد.

  8-پزشکان 2K که حین خدمت سربازی بصورت تمام وقت دردانشگاه خدمت می کنند درصورت صدور حکم حقوقی تمام وقت پرداخت 2K بلامانع است.

  9- خدمات سرپایی (غیر ازویزیت )مانند آندوسکوپی ، EMg ،ٍٍٍٍٍ ENG

  الف-30%فرانشیز برحسب 1K به عهده بیمار است.

  ب-70% سهم سازمان برحسب 2K

  ج-30% 1K اضافی تخفیف دانشگاه علوم پزشکی درنظر گرفته شده است.

  10-درارتباط باخدمات بستری

  الف-میزان پرداختی فرانشیز توسط بیمه شده 10% برحسب 1K طبق تعرفه دولتی

  2-90%برحسب 2K تعرفه دولتی سهم سازمان

  3-10% یک K اضافی هم تخفیف دانشگاه درنظر گرفته شده است .

  *متخصصین آزمایشگاه ورادیولوژی مشمول 2K نمی گردند.

  

 -23 فیزیوتراپی یا فیزیکال ترابی

  

  « فیزیوتراپی یا فیزیکال ترابی در لغت به درمان جسم (جسم = Physical + درمان = Therapy ) می باشد فیزیوتراپی حیطه ای از دانش پزشکی که درآن هدف حداکثر کردن عملکرد جسمانی ( body ) می باشد فیزیوتر اپیست در این رشته به عنوان درمانگر شناخته می گردد . دانش فیزیوتر اپیست بر اساس شناخت فیزیولوژی و پاتوفیزلوژی حرکت می باشد فیزیوتراپی به عنوان یک رشته کلینیکی که بااستفاده از امکاناتی مانند مدالیتها ، درمانهای دستی و تمرینات بدنی گروه های مختلف بیماری و ناتوانی ها رادرمان می کند این رشته همچنین باشناسایی گروههای خاص افراد اقدام پیشگیری از بیماری ها و ناتوانی ها می نماید.

  درخواست روش فیزیوتراپی یا درخواست یا درخواست انجام فیزیوتراپی باید بر اساس درخواست پزشک معالج انجام پذیرد(یعنی روشها باید در خواست گردد.(

  

  تبصره ا- بیش از یک اندام وبیش از 10جلسه نیاز به تائید دفتر بیمه مربوطه دارد .

  تبصره 2-استفاده از لیزر درفیزیوتراپی به میزان 5 واحد فیزیوتراپی قابل پرداخت است.

  حیطه درما نهای فیزیوتراپی :

  1- فیزیوتراپیست ظرفیت هوایی و عملکرد ریه راازریابی می کند .

  2- حرکت مفاصل را ارزیابی می کند.

  3- تحمل و قدرت عضلات را ارزیابی می کند

  4- پوسچررا ارزیابی می کند

  5- درد را ارزیابی وکنترل می کند.

  6- عملکرد قلب وریه را ارزیابی می کند.

  کاربرد فیزیوتراپی :

  اکنون برای تمامی گروههای بیماری های روشهای فیزیوتراپی وجود دارد . مانند : قلب ، ریه ، مثانه ، سیستم اعصاب سیستم گردش خون ، زنان، اطفال ، صدمات ورزشی ، ارتوپدی ، سوختگی و دیگر بیماری ها .

  مهمترین کاربرد فیزیوتراپی بکار گیری برای بیماران بستری می باشد به خصوص در بخش های ویژه کارایی بسیاری دارد .

  برخی از تکنیک های درمانی که توسط فیزیوتراپیست بکار گرفته میشود .

  1- تمرین درمانی ( Exercises )

  2- مانوال ترابی ( Manual Therapy )

  3- تمرینات افزایش تحمل قلب و عروق

  4- ریلکسیشن ( Relaxation )

  5- بیوفیدیک ترابی ( Biofeedback )

  6- فیزیوتراپی قلب و ریه ( Cardiopulmonary Physical therapy )

  7- انواع مدالیته ها مانند : تراکش ( traction ) – اولتراسوند ( ultra sound ) ها ت پک ( Hot Pack )-لیزر( laser ) – الکتروتراپی ( Electro therapy ) و وسایل دیگری است .

  

  

  

  برخی ضوابط خدمات فیزیوتراپی توسط سازمان های بیمه گر

  1- ملاک محاسبه و پرداخت خدمات فیزیوتراپی کتاب تعرفه خدمات تشخیصی – درمانی ( کتاب کالیفرنیا) می باشد

  2- کد های 10-970 الی 28-970و 10-971 الی 29-971 کد 50-970 کتاب تعرفه خدمات تشخیصی – درمانی درحال حاضر مورد تعهد می باشد

  3- درج تشخیص بیماری درنسخ درخواست فیزیوتراپی الزامی است .

  4- هزینه فیزیوتراپی دردردهای ارجاعی ستون فقرات به عنوان یک عضو پرداخت می گردد

  5- تمام موسسات فیزیوتراپی ملزم به داشتن شناسنامه شامل مشخصات فضای فیزیکی ، پرسنل ، تجهیزات و ...گردد .بدیهی است طراحی شناسنامه مذکور به عهده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی خواهد بود .

  6- تشکیل پرونده جهت بیمارانی که تحت فیزیوتراپی قرار می گیرد وارسال تصویر گزارش انجام خدمات مذکور به همراه درج تعداد جلسات ارزیابی اولیه و نتیجه درمان توسط فیزیوتراپیست وممهور به مهر وی بعنوان اسناد مثبته به همراه دستور فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپی پزشک معالج (درج دربرگه دفترچه درمانی بیمار) جهت پرداخت هزینه الزامی گردد.

  7- ملاک پرداخت هزینه خدمات فیزیوتراپی درخواستی عیناً براساس روش ها و اعمالی است که توسط پزشک معالج درمتن نسخ ذکر گردیده و درچارچوب مقررات جاری سازمان های بیمه گر خواهد بود .

  8- سایر ضوابط از جمله سقف تعرقه های هر جلسه تعداد اندامها و ... باید بین سازمان های بیمه گر هماهنگ گردد.

  

  -24خدمات پرتو پزشکی:

  منظور مجموعه ای از روشهای تصویر برداری تشخیصی ،درمانی ومداخله ای می باشند که با استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی از قبیل (ایکس وگاما ) ذره ای (از قبیل الکترون )مکانیکی (از قبیل الکترو سوند )ومیدان مغناطیسی (مثلا MRI ) انجام می شود.

  خدمات پرتو پزشکی با توجه به سر فصل های مندرج درکلیات تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی شامل خدمات رادیولوژی ،سونوگرافی ،سی تی اسکن ، MRI ، پزشکی هسته ای ،رادیولوژی وخدمات مکمل براقدامات تشخیصی می باشد .که غالبا توسط متخصصین رادیولوژی ،پزشکی هسته ای ورادیوتراپی انجام می شود.

  لازم به ذکر است آن دسته ازخدمات پرتوپزشکی که غالبآ توسط متخصصی کلینیکی انجام می شود (مثل آندوسکوپی توسط فوق تخصص گوارش ویا سنگ شکن توسط متخصص ارولوژی )دربسته خدمات سرپایی پزشکان گنجانده شده است .
ضوابط مشترک ومورد توافق سازمان بیمه گر
:

  ضوابط هریک از سازمان درمورد پذیرش وپرداخت نسخ خدمات پرتوپزشکی خاص خود بوده علی ایحال مهمترین ضوابط مشترک ومورد توافق سازمان بیمه گر به شرح ذیل می باشد :

  1-تعرفه رادیوگرافی KUB معادل رادیوگرافی ساده شکم خوابیده قابل محاسبه وپرداخت می باشد

  2-باتوجه به اینکه قبل ازانجام آزمونهای رادیوگرافی بااستفاده ازماده حاجب(خوراکی یا تزریقی)معمولا یک کلیشه ساده مقدماتی ازعضو یامنطقه مورد نظر تهیه می گردد(هزینه این کلیشه ساده درتعرفه آزمون رادیوگرافی با ماده حاجب لحاظ شده است ) لذا درصورت درخواست همزمان رادیو گرافی ساده با ماده حاجب (خوراکی یا تزریقی ) از عضو یا ناحیه ،تعرفه رادیو گرافی ساده آن قابل محاسبه وپرداخت نمی باشد (مثلا درصورت درخواست همزمان KUB ، IVP توسط پزشک معالج تعرفه KUB قابل پرداخت نخواهد بود )

  3- درصورت درخواست رادیو گرافی مچ دست جهت تعیین سن استخوانی ،ردیف 207 خدمات رادیو لوژی اندام فوقانی (تعیین سن استخوانی هرکلیشه )قابل محا سبه وپرداخت می باشد .

  4-نسخ خدمات پرتو پزشکی ازجمله سونوگرافی تجویز شده بوسیله فارغ التحصیلان رشته مامایی قابل پذیرش وپرداخت نمی باشد

  5-باتوجه به اینکه برای سی تی اسکن ،از یک ناحیه ابتدا تصاویر ساده (تومو گرافیک) آن ناحیه تهیه می گردد وهزینه این تصاویر درتعرفه سی تی اسکن سه بعدی لحاظ شده است ،لذا درصورت درخواست همزمان سی تی اسکن ساده وسه بعدی از هر ناحیه ،تعرفه سی تی اسکن ساده آن قابل محاسبه وپرداخت نمی باشد .

  6- درصد فرا نشیز MRI درموارد بستری یا سر پایی همانند فرانشیز سایر خدمات دربخش بستری وسر پایی ،مطابق مصوبه هیت محترم وزیران حسب مورد محاسبه وقابل پرداخت می باشد.

  7-هزینه انجام MRI از سوی سازمان بیمه گر قابل پرداخت است .

  8- MRI سرپایی جهت بیش از دو ناحیه نیاز به تایید توسط نماینده و یا اداره کل ندارد و هزینه آن بر اساس ضوابط مربوط به MRI قابل پرداخت است .

  8-برای بیماران تحت درمان به طریق رادیو تراپی موارد ذیل قابل محاسبه وپرداخت می باشد :

  

  الف :ویزیت پزشک برای بیماران فوق الذکر (شامل بررسی پرونده ،گرفتن شرح حال ،مطالعه کلیه سوابق بیماری ،معاینه بیمار ونقشه کشی بالینی اولیه )دربیمارستان ومطب مطابق کد 26-900 کتاب تعرفه معادل 26 واحد داخلی می باشد.

  ب)حق الزحمه پزشک درمان کننده در طول مدت درمان با کنترل مستمر بیمار تحت درمان حین رادیو تراپی به ازاء هر 3جلسه رادیوتراپی براساس Plan طرح شده مطابق کد 50-902 کتاب تعرفه معادل 8واحد داخلی می باشد.

  تذکر :ثبت دقیق شرح معاینات هرجلسه درپرونده بیمار توسط پزشک متخصص رادیو تراپی وآنکولوژی وتایید ناظر بیمه آن مرکز ضروری می باشد .

  9-تعرفه خدمت سیمولاتور معادل تعرفه سی تی اسکن (معمول یا اسپیرال )ناحیه آندومیک مربوطه قابل محاسبه وپرداخت می باشد .

  

  

 -25 آزمایشگاه :

  أ‌- برگه آزمایشگاه در اسناد بستری(یا پرینت اسناد ) واسناد سرپایی باید دارای مهر وامضاء مسئول فنی ومهر آزمایشگاه باشد .

  2-نام پزشکان مسئول آزمایشگاه در مهر باید قید شود .

  3- بیلی روبین توتال ودایرکت جمعا یک مبلغ تعرفه در خواست گردد.

  4 - هزینه WBC –RBC-HCT-HBT همزمان با CBC diff درتعهد نمی باشد.

  5 - هزینه تفسیر گاز های شریانی به همراه ABG در تعهد نمی باشد .

  6- خدمات یورودینامیک طبق کتاب کالیفرنیا محاسبه می گردد.

  ضوابط نسخه نویسی :

  1- تاریخ درخواست نسخ مخدوش نباشد ( موارد مخدوش شامل: خط خوردگی ، کاربنی، لاک گیری، پانچ شدگی، دو خط و دو رنگ بودن متن نسخه است(.

  2- ممهور به مهر پزشک وبیمارستان باشد.(مهر پزشک فاقد نام بیمارستان نیاز به مهر جداگانه بیمارستان دارد .(

  3- معتبربودن تاریخ اعتبار وقید نمودن در نسخ.

  4-نسخه توسط پزشک وبروز تاریخ گذاری گرددودر لیست همان ماه منظور گردد.

  5-هر گونه قلم خوردگی درمتن نسخ (ازجمله تاریخ) مجددابایدتوسط پزشک معالج تائید وممهور گردد.

  6- کپی نسخ با نسخ کاربنه جزء تعدیلات محسوب میگردد.

  7- نسخ متفرقه (برگ مخصوص بیمار )و تغییر صندوق توسط سازمانهای بیمه گرقابل پرداخت نمی باشد

  8- برخی نسخ قبل از انجام خدمات برابر ضوابط باید به تایید سازمانهای بیمه گر مربوطه رسیده باشد از جمله CT اسکن بیش از دو ناحیه وداروهای بیش از سقف.

  9- درخواست برخی از خدمات بایستی توسط پزشک متخصص مربوطه نوشته شود (نظیر ام آر آی- سنجش تراکم استخوان- فیزیوتراپی رادیوتراپی- شیمی درمانی و... )

  10- شماره ثبت شده روی نسخ منطبق با لیست ارسالی باشد.

  11- در صورتیکه درحین جدا کردن نسخ از دفترچه مشخصات مربوطه پاره گردد، می بایست قسمت مربوطه چسبانیده و در پشت نسخه توسط پزشک معالج توضیح داده شده و مهر و امضاء گردد.

  12-هزینه خدمات غربالگری وروتین در نسخ سرپایی قابل پرداخت نمی باشد.

  13- نسخ پر هزینه با خدمات تخصصی نیاز به الصاق گزارش دارند نظیر ام آر آی- س تی اسکن- رادیوتراپی- آنژیوگرافی و پزشکی هسته و...

  14- در واحدهای دارای مسئول فنی نسخ ممهور به مهروامضاء مسئول فنی قرار بگیرد ویا قائم مقام ویا ریاست بیمارستان طبق ضوابط.

  15- در صورتیکه پزشک معالج نوع خدمت و تعداد جلسات را مشخص نکرده باشد حداقل تعرفه پرداخت میشود.

  16- نسخ دارای مهر انترن ورزیدنت فقط در مراکز آموزشی درمانی برابر ضوابط قابل پرداخت است .

  17- پذیرش نسخ روستائیان جهت خدمات سرپایی تا اطلاع ثانوی با رعایت ارجاع امکان پذیر است.(مهر ارجاع ویا کپی مهر وامضاء تایکماه بعد از صدور برابر ضوابط(

  

  18- خدمات درخواستی بایستی به تفکیک روی نسخه قیمت گذاری شده و جمع کل آن همراه با سهم سازمان و سهم بیمه شده در انتهای نسخه قید گردد.

  19- مبهم بودن مشخصات پزشک معالج جزء تعدیلات است.

  20- در صورت غیر معمول بودن فرم دفترچه بایستی به نماینده بیمه یا اداره کل جهت تائید ارجاع گردد.

  21- کلیه نسخ ویزیت پزشکان 2K به تفکیک صندوق جداگانه لیست گردد.

  22- خدمات اعلام شده جهت بیماران خاص بایستی در فرم مربوطه تنظیم و ارائه شوند. (نیاز به تفکیک صندوق ندارد).

  23- بیمارانیکه روی دفاتر بیمه آنان کلمه خاص قید نشده باشد بایستی مانند سایر بیماران عمل گردد.

  24- نسخ ویزیت بر اساس نوع پزشک معالج ( عمومی- متخصص- فوق تخصص- روانپزشک- دندانپزشک) لیست گردد.

  25- نسخ ویزیت پزشکان K 2 بر اساس نوع صندوق و درجه علمی (استاد- دانشیار- استادیار) و نوع تخصص آنان تنظیم شود.

  26- نسخ برخی از خدمات دو برگ از دفترچه جدا شود. ( نسخه اول و نسخه دوم) جهت پرداخت باشد نظیر: اکوکاردیوگرافی- تست ورزش- نوار قلب- نوار مغز وویزیت شده ،آندوسکوپی (

  27-حداکثر مدت زمان ارسال لیست ونسخ لیست ونسخ درخواست از زمان شروع تا پایان ماه بعد می باشد.

  ضمائم صورتحساب بالینی درموارد غیر گلوبال :

  1-اصل معرفینامه با مهر وامضاءنماینده بیمه

  2-اصل صورتحساب بیمارستان با مهر وامضاء حسابداری بیمارستان وپزشک معالج

  3-تصویر صفحه عکسدار دفترچه یا تصویر کارت بیمه (دربیمه روستایی کودکان کمتر از 7سال ودرسایر بیمه نامه ها کودکان کمتر از 2سال نیاز به عکس ندارند.(

  4-تصویر صفحه اول شناسنامه واصل یکی از کوپن ها دربیمه بستری شهری

  5-تصویر صفحه اول شناسنامه سر پرست وتایید نامه بیمه گری جهت نوزادان فاقد دفترچه (به جز سه فرزند کارمند مرد (

  6-تصویر یا رونوشت کاربنی شرح عمل با مهر وامضاءپزشک معالج وهر بیمارستان ودر صورت وجود کمک جراح بایستی مهر وامضاء کمک جراح نیزداشته باشد .(این صفحه باید خوانا بوده ودارای نام ونام خانوادگی بیمار،تاریخ عمل ،ساعت شروع وخاتمه عمل باشد (

  

  

  

  7-فهرست وسائل مصرفی اتاق عمل وپروتز های تهیه شده از طرف بیمارستان بدون قلم خوردگی درتاریخ وتعداد اقلام وذکر تعداد اقلام مصرفی به عدد وحروف وقیمت گذاری با مهر وامضاء سر پرست اتاق عمل ،پزشک جراح ومتخصص بیهوشی (ارسال تصویر فاکتورهای خرید لوازم مصرفی بصورت خرید جمعی ماهانه یا انفرادی )به همراه مهر داروخانه ومهر مسئول فنی

  8 – اصل نسخ دارویی ولیست وسایل مصرفی در بخش که قیمت گذاری شده وممهور به مهر پزشک معالج ومهر بیمارستان وهر داروخانه ومسئول فنی آن باشد .درصورت مکانیزه بودن بیمارستان ضمیمه کردن پرینت دارو ولوازم مصرفی بخش با مهر وامضاء پزشک معالج وبیمارستان وداروخانه ومسئول فنی آن ضروری می باشد .

  9-فهرست یا پرینت آزمایشات ،پرتو پزشکی با ذکر تاریخ انجام خدمت همراه با مهر وامضاءمسئول فنی ،بیمارستان ،آزمایشگاه یا رادیولوژی

  10-تصویر گزارش پاتولوژی وپاپ اسمیر درصورت انجام (یا رسید نمونه ارسالی(

  11-تصویر گزارش سی تی اسکن ، MRI ، آنژیوگرافی ،سونوگرافی داپلر ،پزشکی هسته ای ،رادیو تراپی وخدمات مکمل در رادیو لوژی در صورت انجام .

  12-تصویر یا رونوشت کاربنی برگه بیهوشی (چارت)که توسط متخصص بیهوشی مهر وامضاء شده باشد.

  13-اصل برگه تعهد نامه سزارین با مهر وامضاء پزشک معالج

  14-گزارش انجام فیزو تراپی به همراه ذکرنوع روشها واعمال وتعداد جلسات با تاریخ مربوطه با مهر وامضاء مسئول فنی و فیزیو تراپیست

  15-الصاق گزارش خدمات تشخیصی پزشکان متخصص شامل اکو –تست ورزش و...

  16-تفکیک تخت روز بیماران براساس نوع وتعداد تخت

  17-الصاق برگه دیالیز با مشخصات وامضاء بیمار درصورت انجام

  18-درج شماره سریال منطبق با لیست هر صندوق بیمه ای در تک تک صورتحسابها

  19-دارو ولوازم مصرفی هر صورتحساب می بایست در 4آیتم جداگانه شامل :داروی اتاق عمل ،داروی بخش ،لوازم اتاق عمل ،لوازم بخش تنظیم شود.

  

  ضمائم صورتحساب درموارد گلوبال

  1- اصل معرفینامه با مهر وامضاء نماینده بیمه

  2- اصل صورتحساب بیمارستان با مهر وامضاء حسابداری بیمارستان وپزشک معالج

  3- تصویر صفحه عکسدار دفترچه یا تصویر کارت بیمه (در بیمه روستایی کودکان کمتر از 7 سال ودر سایر بیمه نامه ها کودکان کمتراز 2سال نیاز به عکس ندارد.)

  4- تصویر صفحه اول شناسنامه واصل یکی از کوپن ها دربیمه بستری شهری

  5- تصویر یا رونوشت کاربنی شرح عمل یا زایمان با مهر وامضاءپزشک معالج وبیمارستان

  6- درصورت مصرف پروتز (پیچ وپلاک ،لنز و...) گواهی جراح با مهر مسئول فنی ومهر بیمارستان

  7- در صورت ارائه خدمات MRI ، سی تی اسکن ،آنژیوگرافی ،رادیو تراپی ونظایر آن (مواردی که در ریز هزینه های گلوبال ذکر نشده است ) گزارش خدمات فوق با مهر وامضاءمسئولین فنی مربوطه ومهر وامضاشده باشد.

  8- تصویر یا رونوشت کاربنی برگه بیهوشی (چارت)که توسط متخصص بیهوشی مهر وامضا شده باشد .

  9- الصاق گزارش خدمات تخصصی مانند اکو –تست ورزش و...

  تنظیم اسناد بیماران تالاسمی

  1-هزینه هربیمار تالاسمی که دارای کارت هوشمند ویا ذکر کلمه خاص دردفترچه می باشد درلیست بیماران خاص ثبت می گردد.

  2-درثبت هزینه بیماران خاص نیاز به تفکیک صندوق های بیمه ای نمی باشد.

  3- بابت هر بار تزریق دیسفرال درمرکز درمانی با احتساب کلیه لوازم (بجز آمپول ) 12K داخلی توسط سازمان تماما پرداخت شده وبیمار هزینه ای نمی دهد .درردیف تزریق داخل وریدی دیسفرال درخواست شود.

  4-بابت یک ماه تزریق دیسفرال درمنزل با احتساب کلیه لوازم (بجز آمپول وپمپ) 50K داخلی توسط سازمان تماما پرداخت شده وبیمار هزینه ای نمی دهد .درردیف تزریق دیسفرال در منزل درخواست شود.

  

  5-چنانچه آمپول DEFEROXAMINE MESYLATE از داروخانه بیمارستان دراختیار بیمار قرار گیرد بیمار هزینه ای پرداخت نکرده بلکه 90% راسازمان بیمه و 10% الباقی را وزارت بهداشت پرداخت می نماید .در ردیف دارو درخواست شود .

  6- هزینه هر بار تزریق خون وکلیه لوازم (بجز فیلتر) 38K داخلی توسط سازمان تمامآ پرداخت شده وبیمار هزینه ای نمی دهد ودرردیف تزریق خون ثبت ودرخواست گردد.هزینه فیلتر نیز توسط سازمان پرداخت می شود وبیمار فرانشیزی نمی دهد ودرردیف فیلتر خون درخواست شود.

  7-مواردی که درردیف تزریق دیسفرال در منزل درخواست می شوند پزشک معالج می بایست درنسخه دوبرگی دفترچه تحت عنوان لوازم مصرفی ماهیانه دیسفرال درمنزل درخواست نموده ومهر داروخانه داشته باشند ونیازی به ریز لوازم نمی باشد

  8-مواردی که درردیف فیلتر خون درخواست می شوند می بایست در سر برگ بیمارستان وبا مهر معالج وداروخانه والصاق به نسخ تزریق خون باشند .

  9-هزینه پمپ دیسفرال در صورت خرید توسط بیمار وبا ارائه فاکتور مربوطه از طرق خسارت متفرقه اداره کل با فرانشیز رایگان پرداخت می گردد.

  10-هزینه بستری بابت عمل جراحی اسپلنکتومی دراین بیماران بصورت رایگان می باشد .

  11- هزینه آزمایشات مرحله اول ودوم تشخیص پیش از تولد جنین در زوجهای مینور با ارجاع از سیستم مشاورین شبکه به آزمایشگاههای ژنتیک مشمول حذف فرانشیز است

 

  تنظیم اسناد بیماران دیالیزی

  

  1-هر بیمار دیالیزی که دارای کارت هوشمند ویا ذکر کلمه خاص در دفترچه می باشد در لیست بیماران خاص ثبت می گردد.

  2- هر جلسه همودیالیز با احتساب کلیه لوازم (استات 85 و بی کربنات 92K ) توسط سامان تماما پرداخت شده وبیمار هزینه ای

  نمی پردازد .در ردیف دیالیز مزمن ثبت می گردد.خدمات درمانی دیالیز بیش از 14 جلسه پرداخت نمی کند.

  3-دیالیز صفاقی پس از تایید اداره کل (ثبت یکبار برای هر بیمه شده )به صورت گلوبال وبا تمامی هزینه ها (معادل 100K جراحی) تماما توسط سازمان پرداخت می گردد درردیف دیالیز صفاقی ثبت می گردد.

  4-چنانچه اقلام دارویی در لیست 30قلم داروی بیماران خاص از داروخانه بیمارستان دراختیار بیمار قرار گیرد بیمار هزینه ای پرداخت نکرده بلکه 100% هزینه را سازمان پرداخت می نمایددر ردیف دیالیز ثبت گردد.

  5- دیالیز در بیماران غیر خاص باید در لیست های جداگانه وبه تفکیک صندوق (در بیمارستانها با لیست سر پایی )درخواست شوند.

  6-در ثبت هزینه بیماران خاص نیاز به تفکیک بیمه ای نمی باشد.

  7- داروی Eprex درهمودیالیز سر پایی رایگان است .

  8-داروی Eprex در موارد غیر همودیالیز سر پایی وبستری رایگان است .

  9-داروی Venofer درمواردسر پایی وبستری رایگان است.

  10-شالدون گذاری در موارد سر پایی رایگان است .

  11- ست دیالیز (لوله رابط ،سوزن وصافی دیالیز ) در بیمارستانها ومراکز دیالیز علاوه بر تعرفه دیالیز مطابق تعرفه پرداخت می گردد.

 

  تنظیم اسناد بیماران هموفیلی

 

  1-هر بیمار هموفیلی که دارای کارت هوشمند ویا ذکر کلمه خاص دردفترچه می باشد در لیست بیماران خاص ثبت می گردد.

  2- بابت هر نوبت تزریق فاکتور های انعقادی ویا تزریق پلاسما با احتساب کلیه لوازم مصرفی 32K داخلی محاسبه و100% مبلغ توسط سازمان پرداخت وبرای بیمار رایگان است درردیف تزریق فاکتور یا خون ثبت گردد.

  3- بابت هرنوبت تزریق خون با احتساب کلیه لوازم مصرفی بجز فیلتر 32K داخلی و 100% مبلغ توسط سازمان پرداخت وبرای بیمار رایگان است .هزینه فیلتر نیز جداگانه وبصورت 100% قابل پرداخت می باشد فیلتر خون در ردیف مربوطه ثبت گردد.

  4-اقلام دارویی درلیست 30 قلم داروی بیماران خاص درمواردسر پایی وبستری مشمول حذف فرانشیز می باشد

 

 

  ضوابط خدمات پاراکینیک و سایر خدمات

  خم طحالی کلونوسکوپی زیرخم زاویه طحالی برابر کد 30-453-K 3/1 جراحی ) قابل محاسبه است .

  ECT هرجلسه ECT معادل K 10داخلی بابت انجام خدمتK+ 15 داخلی بابت ویزیت + K 4 بیهوشی قابل محاسبه است .

  بیوشهی استخوان 16-3- انجام بیوشهی مغز استخوان به تنهایی معادل کد 20-202 برابر 4/1K داخلی بابت یک و یا دوچشم قابل محاسبه است .

  پریمتری پریمتری برابر 30K داخلی بابت یک ویا دوچشم قابل محاسبه است.

  PRP PRP دریک دوره حداکثر شامل 3 جلسه هر جلسه، 6 واحد جراحی قابل محاسبه است ( درصورت درخواست و نیاز جلسه چهارم نیز قابل پرداخت (

  بار توانی خدمات بارتوانی قلب بابت هرجلسه K 62 داخلی به صورت گلوبال و حداگثر 10جلسه درتعهد بوده و مشمول K 2 علمی نمی باشد .

  کبالت درکبالت تراپی علاوه برهزینه شان و محاسبه فیزیک جهت اولین جلسه 26 داخلی و از جلسه دوم بعد به ازاء هر 3 جلسه بمیزان K 8 داخلی ویزیت محاسبه شود(01-120(

  تالاسمی درتالاسمی ها : هر نوبت تزریق خون معادل 38 واحد داخلی و تزریق وربدی دیسفرال درمرکز معادل 12 واحد داخلی علاوه بر هزینه های فیلتر و آمپول قابل محاسبه اند. ( کراس مچ وHb همزمان محاسبه نشود )

  هموفیلی هموفیلی ها : هرنوبت تزریق فاکتور با پلاسما معادل 32 واحد داخلی محاسبه شود . ( 045-123(

  بینایی پاکی متری و میدان بینایی معادل سونوگرافی چشم ( Aاسکن یا B اسکن و Bاسکن به تنهانیی)‌و نوپوگرافی هر چشم معادل سونوگرافی چشم ( A اسکن و Bاسکن هر دوباهم ) درتعهد اند .

  مانومتری مانومتری مری برابر کد 20-91 معادل 50واحد داخلی محاسبه شود .

  تنفسی اسپیرومتری ساده 5/10 ، بامصرف اسپری 35 ، ارگواسپیرومتری 5/72 ، آستوگرافی 125 ، بادی باکس پلتیسموگرافی30و باDLCOمعادل 30واحد داخلی قابل محاسبه اند.

  IVIG درمحاسبه حق الزحمه IVIG از کدهای 80-907 بابت ساعت اول و 81-907 بابت ساعتهای بعدی استفاده شده و حداکثر 30K بیشتر پرداخت نشود . و(38- 270 ) درمواردیکه هتلینگ پرداخت میشود هزینه انفوریون جداگانه پرداخت نمی شود .

  EECP EECP ( توانبخشی گردش خون ) درتعهد نمی باشد .

  پواترابی کد 12-969( پواترابی P.U.V.A ) بابت هر جلسه 000/21 ریال + 3/2 واحد داخلی ( کد 12-969) محاسبه شود . (10-132) و(42-123(

  الکترونیستاکموگرافی باهمه هزینه ها بطور گلوبال 45 واحد داخلی محاسبه شود . (14-123(

  فتو - تعرفه محاسبه فتوترابی درهر 24 ساعت 000/11 ریال است . (19-105(

  BRAIN - برین مپینک 50واحد داخلی محاسبه شود ( 23-123(

  پرمتری پریمتری اتوماتیک بابت هر دوچشم 30واحد داخلی محاسبه شوند . (22-123) و 14-270)

  هوش تست ارزیابی شخصیت معادل 38 واحد داخلی و هوش معادل 28 کای داخلی وتوام باهم 66 واحد داخلی جهت بیماران روانی درتعهد میباشد . (27-123(

  هزینه بنت ( براساس کدهای 56و 57-946) و مانیتوریتگ ( براساس کدهای 77 الی 58-946) بجز بخش های ویژه واتاق عمل در سایر بخشها باتائید نماینده قابلا مجاسبه است .(40-123(

  رژی نحوه محاسبه رژی اسکن : یک روز اقامت + 6^ پرستاری + 20 واحد داخلی بابت ویزیت اول 2 واحد جراحی بابت کد 50-542+50% اطاقا عمل (41-123(

  یورو تعرفه یورود یتامیک : کد 89-88-517 برابر 5/3 واحد داخلی بابت EMG باسیستومتر و گرام و یوروفلومتری ( بابت هرلید اضافی 5/1 واحد جراحی اضافه شود . ) بررسی فشار تخلیه مثالنه کد 30و29+-517 بابت V.P باسیستومتر وگرام. ( 36-270(

  کانترون - درمان باکانترون معادل 70 شان مرکب محاسبه گردد . ( 07-123(

  ذکر روش دراعمال پاراکلینیک اگر روش و یانوع قید نگردد حداقل تعرفه مجاسبه شود . (08-104(

  PDT فتوداینامیک تراپی ( P DT ) درتعهد نمی باشد . ( 47-800(

  اینومتری اندازه گیری بنز داحل چشمی توسط دستگاه ابلومتری ( IOLM ) درتعهد نمی باشد .

  OCT استفاده از دستگاه OCT برای تضخیص گلوکوم وضخامت شبکیه در تعهد نمی باشد .

  گونیوسکوپی رفرکشن و گونیوسکوبی جزو معاینات روتین چشم پزشکی بوده وهزینه آن درحق ویزیت لحاط شده است .

  اکوجشم اکوگرافی چشم براساس تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی قابل پرادخت است . تست دید 16-31- تست دید رنگ اگر دستگاه صورت گیردقابل پرداخت است در غیر اینصورت پرداخت نمی شود .

  CMG CMG سیستومتروگرام براساس کد 517-25 تا 33-517 کتاب کالیفرنیا پرداخت می شود .

  NCV هزنیه امواج HوFدر NCV و تعداد اعصاب : یک اندام حداکثر 6 عصب + 2موج F ، دواندام حداکثر 9 عصب + 2 موج H +4 موجF ،سه اندام حداکثر 14 عصب + 2موج H +5 موج F چهار اندام حداکثر 16عصب +2 موج H +6موج F

  هرعصب معادل 6واحد داخلی و هر موج H و یاFبرابر 6/3 واحد داخلی می باشد .

  NCVفاشیا جهت NCV اعصاب فاشیای دو طرفی همراه بارفلکس پلک زدن و EMG عضلات صورت حداکثر 40 واحد داخلی است تعرفه های مذکور شامل کلیه هزنیه های تست ، تفسیر و ارائه نتیجه است .

  EMG الکترومیوگرافی EMG : یک اندم 50واحد داخلی دواندام 53 واحد داخلی ،سه اندام 59 واحد داخلی و چهار اندام 5/63 واحد داخلی است .

  EEG EEG الکتروآنسفالوگرافی بصورت گلوبال معادل 44 واحد داخلی پرداخت می گردد.

  خدمات پایه انجام خدمات پایه در ICUو NICU به عهده پزشک مقیم بوده که در 30% تخت روز لحاظ شده است وجداگانه پرداخت نمی گردد مانند سونده معده ، سوندادراری ، لوله تراشه و ....

  رادیوتراپی پرداخت هزینه شانهای مختلف رادیواتراپی بادر نظر گرفتن جدول اعلام شده براساس حداکثر شان قابل محاسبه است و تومورهای نادر و خارج از لیست فوق مطابق نظر رادیوتراپیست می باشد.

  اسپیرومتری انجام اسپیرمتری توسط متخصص بیهوشی فقط به منظور بررسی عملکرد ریوی بیماران قبل ، حین و بعد از عمل جراحی قابل قبول است .

  بروتکوسکوپی برونکوسکوپی تشخیصی همراه بانمونه برداری برابر کد 25-315 معادل 4/5 واحد جراحی قابل پرداخت است کرایوتراپی 16-42- کرایوتراپی براساس 40-173 حداکثر تاسقف 5 واحد قابل پرداحت است .

  آسپیراسیون تعرفه آسپیراستون مغز استخوان بصورت منفرد و یا توام با بیوپسی ومغز استخوان برابر4/1 واحد جراحی قابل محاسبه است .

  تست خواب تست های خواب درتعهد نمی باشد .

  RFA خدمت RFA رادیوفرکوئنسی ایلیش که برای تومورها بااشعه متمزکر استفاده می شود درتعهد نمی باشد

  کاپیلاروسکوپی کاپیلاروسکوپی 16-46- کاپیلاروسکوپی ( روش تشخیصی جهت مویرگهای انتهای اندامها ) درتعهد نمی باشد .

  اتفوزیون- انفوزیون ( توزریق آهسته مایعات درمانی باسرم درمانی ) به جز خون کدهای 81و 80-907 بوده وتزریقات درمانی وریدی جزء کدهای انفوزیون نمی باشند.

  پانسمان - خدمات پیراپزشکی مانند گفتاردرمانی ، کاردرمانی ، گروه درمانی و..... درتعهد نمی باشد .

  اندو سکوپی اندوسکوپی گوارش بابیهوشی درموارد خاص باتایید پزشک معتمد و شورای فنی قابل پرداخت است .

  استرویوسکوپی استوویوسکوپی برابر کد 79-315 معادل 2 واحد جراحی و 6واحد بیهوشی قابل پرداخت است .

  PHمتری PH متری باثبت طولانی طولانی برابر کد 33-910 ( حداقل 24 اساعت ) معادل 5/72 واحد داخلی است .

  TREMOR خدمت TREMOR STUDY درحین انجام EMG بوده و همزمان جداگانه پرداخت نمی گردد و درصورت عدم درخواست EMG می توان معادل آن پرداخت نمود.

  گامانابف گامانابف درتعهد نمی باشد . (41—800(

  CPR هزینه CPR توسط پزشک عمومی پرداخت نمی باشد .

  لیزرتراپی لیرز تراپی بیماریها مانند آسم ، آرتروز ، وزوز گوش و ..... در تعهدنمی باشد .

  گچ درموارد سرپائی در اورژانس : پانسمان مطابق کد 30-900 و نیز بخیه و گچ گیری براساس کدهای کالیفرنیا قابل محاسبه اند ( گاز ،باند ، دستکش،نخ بخیه ،ویبریل ، گچ حسب ضوابط محاسبه شوند .(

 

  دندان پزشکی

 

  حداکثر درپیوند لثه طی یسک جلسه حداکثر 300K دندانپزشکی محاسبه شود.(01-240)

  جرم گیری نواحی ایی که ژنژیوکتومی یا فلپ شده اند جرم گیری همزمان قابل محاسبه نیست (03-240) جرم گیری زیر لثه و بالای لثه در یک جلسه درتعهد است ( 08-240) جرم گیری درزیر لثه درسن کمتر از 12 سال درتعهد نمی با شد . (09-240(

  عقل اگر جراحی یا خروج دندان عقل دربیمارستان و تحت بیهوشی عمومی انجام گردد میتوان بابت بیهوشی زمان + 5K بیهوشی محاسبه نمود. (04-240(

  نوبت و جراحی دراعمال دندانپزشکی ( بجز درخواست دارو + ویزیت +رادیوگرافی ) میتوان 10واحد دندانپزشکی رابعنوان طرح درمان محاسبه نمود به شرطی که مبلغ کل خدمت از تعرفه ویزیت عمومی بخش خصوصی ( تعرفه سال 84=14200 ریال است ) کمتر باشد . (05-240(

  نوبت و جراحی حداکثر یک نوبت جراحی لثه برروی یک قسمت و دریک جلسه قابل مجاسبه می باشد . 06-240)

  خدمت همزمان درانجام همزمان خدمت و ویزیت علی یک جلسه اگر سهم سازمان از خدمت ارائه شده از سهم سازمان دوویزیت بیشتر نباشد . .هم ویزیت و هم خدمت محاسبه مس شود و در غیر اینصورت ویزیت جذف می گردد . (11-240)

  تعداد EXT حداکثر دریک جلسه فقط کشیدن سه دندان درتعهد می باشد . (07-240) درصورت کشیدن بیش از سه دندانهای خلفی و سپس قدامی براساس بالاترین واحد محاسبه گردد .

  ریشه دندان کشیدن ریشه دندان معادل کشیدن همان محاسبه گردد( به شرطی که نیاز به جراحی نباشد )(07-240(

  متخصصی - تعرفه خدماتی که توسط متخصصین دندانپزشکی انجام می گیرد 50% بیسشتر از عمومی محاسبه شود . (70-240(

 

  پروتزفک - کارگذاری پروتز کامل فک به دلیل تحلیل استخوان مربوطه باتایید پزشک معتمد اداره کل درتعهد است .

  اطفال - درمانهای دندانپزشکی برای اطفال (زیر 12 سال ) 230% اضافه بر تعرفه بزرگسالان است .

  فلپ - اگر در یک جلسه و در یک نسخه ، ژنژیوکتومی و فلپ هر دو قید شود فقط یک عمل قابل پرداخت است .

  -پیوند لثه - محاسبه پیوند لثه فقط درصورت انجام توسط متخصص لثه ( پریودلتیست ) و با جراح فک مقدور است (07-240)

  روسنایی - کشیدن دندان / جرم گیری / نسخه دارویی / ویزیت دندان پزشک و گرافی درصندوق روشنایی درتعهد نمی باشد .
(10-240)

  K 2هیئت علمی

  انتفاعی ویزیت اعضای هیئت علمی چناچنه به طور تمام وقت درمراکز دانشگاهی فعالیت داشته و فعالیت درمانی انتفاعی خارج نداشته باشند براساس مبالغ اعلام شده ویزیت هیئت علمی سرپائی محاسبه می گردد .

  ضرایب ضرایب داخلی جراحی و بیهوشی درزمان بستری چنانچه مستقیما خدمت توسط اعضاء هئیت علمی انجام شده باشند قابل محاسبه به صورت K 2 می باشند . (17-100(

  دستخط اگر شرح عمل یا ویزیت روزانه راپزشک غیر دوکابنویسید ولی پزشک K 2 انجام دهنده خدمت مهر و امضاء نماید محاسبه بلامانع است . اما دراسناد سرپایی الزاماً تطبیق دستخط لازم است . (28-100) استثناء در خصوص متخصصین بیهوشی اگر حضور داشته باشند ولی خدمتی را مستقیم انجام ندهند و مدارک مربوط رامهر و امضانمایند K 2 پرداخت می شود .

  پزشکی قانونی به متخصصین پزشکی قانونی K 2 تعلق نمی گیرد. (29-100(

  بیهوشی پرداخت K 2 هیئت علمی به متخصصین بیهوشی به شرط حضور و مهر و امضاء اسناد توسط متخصصین مربوط قابل پرداخت سات .

  سنگ شکنی به تعرفه سنگ شکنی کلیه K 2 تعلق نمی گیرد .

  کلینیک ویژه - پزشکان شاغل درکلینیک ویژه دانشگاه مشمول K 2 نمی باشند.

  داندانپزشک به دندانپزشکان متخصص جراحی فک و صورت در مورد اعمال جراحی که مبتنی برکتاب کالیفرنیا باشد K 2 تعلق می گیرد .

  فرانثیز -پرداخت فرانشیز توسط بیماران براساس K 1بوده و فرانشیز K اضافی بعنوان تخفیف دانشگاهها است .

  اتاق عمل - مبنای محاسبه هزینه استهلاک اتاق عمل براساس 50% هزینه K 1می باشد .

  بازتوانی - ضریب K بابت تعرفه بازتوانی قلب پرداخت نمی شود .

  K 2 - دراعمال گلوبال درصورتیکه جراح ، بیهوشی ، پزشک معالج و مشاور K 2 باشند برابر هزینه از ریز خدمات گلوبال به سر جمع آن افزوده می شود ( توجه فرمائید به هیچ وجه از کدهای کتاب کالیفرنیا استفاده نشود . )

  نوزاد - ویزیت نوزادان دراعمال سزارین و زایمان طبیعی چنانچه توسط پزشک K 2 صورت گیرد پرداخت آن بلامانع است .( هزینه آن از ریز سر فصل گلوبال بایستی محاسبه شود .)

  ویترکتومی - ویترکتومی اگر براساس K 100و K 80 ( با دکولمان و یا بدون دکولمان ) پرداخت گردد مشمول K 2 نمی شود ولی چنانچه ملاک مجاسبه بر اساس کتاب کالیفرنیا باشد پرداخت K 2 بلامانع است .

 

  مدارک بیمه ای مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه

  (پس از دستور بستری )

  صندوق کارمندان - کپی صفحه عکسدار دفتر چه معتبر بیمارتوجه :‌سن کمتر از 2 سال نیاز به عکس ندارد

  صندوق خویش فرما- : کپی صفحه عکس دار دفترچه معتبر بیمار (شروع اعتباردفترچه از یکسال قبل از اتمام اعتبار ثبت شده بر روی دفتر چه محاسبه شود ) توجه : سن کمتر از 2سال نیاز به عکس ندارد

  صندوق سایر اقشار - کپی صفحه عکس دار دفتر چه معتبر بیمار توجه : سن کمتر از 2سال نیاز به عکس ندارد

  صندوق روستائی – کپی صفحه عکسدار دفترچه روستائی معتبر (بالابین 7 سال عکس دار باشد ) تمامی روستایی تا پایان 85 معتبراند)

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد درصندوق های محتلف بیمه ای

 

  صندوق کارمندان : مراکز دانشگاهی ، تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ، خصوصی و خیریه طرف قرارداد ( کلیه مراکز طرف قراراد (

  صندوق سایر اقشار : مراکز دانشگاهی،تامین اجتماعی ، نیرومسلح ،‌خصوصی و خیریه به طرف قرارداد(64-005) کلیه مراکز طرف قرارداد صندوق خویش فرما: مراکز دانشگاهی ،‌تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و مراکز (کلیه مراکز طرف قرارداد (

 

  صندوق روستانیان : مراکز دانشگاهی ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و تعدادی از مراکز خصوصی طرف قرارداد

  ) منظور از مراکز دانشگاهی بیمارستان تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی ایران شهید بهشتی و تهران می باشند .(

 

 

 

  - صندوق کارمندان

  1- فرزند چهارم و به بعد

  جهت فرزند چهارم کارمندان مرد تا قبل از یک ماهگی می توان با برگ پرداخت حق بیمه معرفینامه صادر نمود اما بعد از سن یک ماهگی الزما میبایست دفترچه مستقل داشته باشد و (05-005(

  2- اعتبار دفترچه فرزندان

  جهت فرزند چهارم و به بعد الزاماً میبایست تاریخ اعتبار داشته باشد جهت فرزند اول / دوم و سوم کارمندان مرد میتوان دفتر چه مستقل و با تائید واحد بیمه گری معرفینامه صادرنمود (08-005(

  3- کارمندزن

  جهت فرزندان بدون دفترچه کارمند زن تنها باتائید اداره بیمه گری مبنی برکسر حق بیمه میتوامن معرفینامه صادر نمود .
(08-005)

  4- فوت نوزاد

  درصورتی که نوزاد زیر یک ماهگی فوت نماید باتعهد پرداخت سرانه و تائید اداره بیمه گری معرفینامه صادر شود .( 34-005)

  5- سرباز

  اگر فرد قبل از 18 سالگی تحت پوشش بیمه بوده است تاپایان اعتبار دفترچه تحت پوشش میباشد.(35-005(

  6-زندانی

  اگر قبل از حبس تحت پوشش بوده است تاپایان اعتبار دفتر چه تحت پوشش میباشد .(46-005(

  7-اتمام اعتبار

  درتمامی مواقعی که دفتر چه تاریخ اعتبار دارد توجه به تاریخ الزامی است (51-005(

  8-زایمان

  درمراجعه بیماری بانسبت فرزند جهت زایمان قبل از صدور معرفینامه تائید اداره بیمه گری الزامی است .(52-005) اگر زائو مطلقه باشد باکپی صفحه اول و دوم شناسنامه نیاز به تایید بیمه گری ندارد .

  9- فرزند برزگسال ذکور

  چنانچه بانسبت فرزند بیمه شده سن بالای بیست سال داشته باشد الزاماً میبایست تاریخ اتمام اعتبار دفترچه داشته باشد .

  10- اتمام اوراق دفترچه

  دردفتر چه های صادره از شهرستانها که اوراق دفتر چه شان تمام میشود الزاماً جهت ارائه خدمات مورد نیاز به برگ دفتر چه می بایست دفترچه جدید از اداره بیمه مربوط به شهر خود تهیه نمایند .(73-005)

  11-نوزاد و خدمت سرپایی

  نوزاد تاسن یک ماهگی می تواند بادفتر چه مادر خدمت سرپایی بگیرد . (75-005(

 

  - صندوق خویش فرما

  1- شروع بستری

  اگر بیمارقبل از تاریخ شروع بیمه بستری باشد می توان از تاریخ شروع بیمه جهت بیمار معرفی نامه صادر نمود .(74-005)

  2- نوزاد

  اگر والدین دارای بیمه خویش فرماباشند جهت نوزاد درصندوق خویش فرما پس از واریز حق بیمه گری میتوان معرفی نامه صادر نمود (درصورت عدم توان مالی سرپرست با تایید مددکاری بیمارستان چنانچه نوزاد فوت شده باشد میتوان از بیمه بستری شهری استفاده کرد .)(08-005(

  3- زیر 18سال

  فرزندان زیر18سال اجبارا تحت پوشش بیمه سرپرست خانواده قراردارند . ( 28-005(

  4-بالا18سال

  فرزندان اناث تا ازدواج و فرزندان ذکور تا25سالگی می توانند تحت پوشش سرپرست باقی بماند (28-005(

  5-خاص

  بیماران خاص می توانید تک نفره بیمه خویش فرما خاص شوند .(29-005(

  6-سربار

  فرزند ذکور اگر قبل از سربازی دفترچه رااخذ کرده است تا پایان اعتبار می تواند تحت پوشش خویش فرما باقی بماند . (35-005)

  7- زندانی

  اگر بیمارقبل از حبس دارای دفتر چه خویش فرما معتبر بوده تاپایان اعتبا ردفترچه می تواند (46-05(

  8- زایمان

  زایمان باوابستگی سرپرست تنها اگر تاریخ ازدواج قبل از شروع بیمه باشد تحت پوشش نبوده و می بایست به بیمه گری هدایت شود. درغیر ازاین حالت صدور معرفی نامه بلامانع می باشد . (52-005(

 

 

  9-واریز وجه

  هزینه های بستری بیمه شدگان خویش فرما دارای دفترچه از زمان تاریخ واریزی وجه مورد قبول است .

 

  -صندوق سایر اقشار

  1-نوزاد

  صدور معرفینامه درصندوق سایر اقشار جهت نوزادی که والدین دارای دفترچه سایر اقشار میباشند منوط به ارائه برگه تعهد گزار میباشد. ( 07-005) (درخدمات سرپایی تایک ماهگی نوزاد می تواند از دفترچه مادر استفاده نماید . (75-005)

  2-فوت نوزاد

  اگر نوزاد زیر یک ماهگی فوت نماید و والدین دارای دفترچه سایر اقشار باشند با تعهد بیمه گزار و تایید بیمه گری می توان معرفینامه صادر نمود . (34-005(

  3- سرباز

  اگر درقبل سربازی فرد دفتر چه سایر اقشار معتبر داشته است تاپایان اعتبار دفترچه می تواند تحت پوشش باشد . (34-005) صرفاً سربازی مامور درسایر دستگاهها و ادارات بامجوز سازمان ، دفتر چه سایر اقشار دارند .

  4- زایمان

  مراجعه بیمار زایمان بانسبت فرزند الزما قبل از صدور معرفینامه تائید یه به اداره بیمه گری اخذ گردد ( 52-005(

  5- حمایتی

  دفاتر حمایتی درصندوق سایر اقشار قراردارند . (01-005(

  6-تحت تکفل سرباز

  سرباز با نسبت سرپرست درزمان سربازی نمی تواند حود و عادله تحت تکفل خودرا بیمه نماید . (49-005)

  7- اعتبار

  تمامی دفاتر سایر اقشار دارای تاریخ اعتبار درج شده دردفترچه میباشند و دفاتر آنها براساس تاریخ اعتبار ثبت شده معتبر می باشد (درصورت عدم درج اعتبار به اداره بیمه گری ارجاع شوند .) (76-005(

  8- زندانی اگر قبل از حبس دارای دفتر چه بوده است تاپایان اعتبار دفتر چه تحت پوشش است .

 

 

 

  صندوق روستانیان

  1- کارت های بیمه روستایی

  کارت های روستائیان معتبر نمی باشند.(71-005(

  2- فاقد دفتر چه

  روستائیانی که هنوز دفترچه تحویل نگرفته اند اگر نامه ازمرکز استان داشته باشند می توانند از خدمات بستری استفاده نمایند . (77-005(

  3- محصل

  برای محصلین که درشهر درحال تحصیل بوده و دفترچه روستائی دارند رعایت سیستم ارجاع الزامی نمی باشد . (13-005 )

  4-دیالیز – شیمی درمانی

  دردرمان های مستمری مانند دیالیز ، شیمی درمانی ، .......یک برگ ارجاع اولیه بابت یکسال کافی است . (14-005(

  5- فوت نوزاد

  درفوت نوزاد زیر یک ماهگی صدور معرفینامه بای دفتر چه والدین بلامانع است به شرطی که نوزاد فرزند چهارم و به بعد نباشد . (34-005) درغیر ابنصورت می بایست پس از تائید اداره بیمه گری مبنی برپرداخت یکماه حق سرانه معرفینامه صادر نمود .

  6- نوزاد

  نوزاد روستانی تایک ماه میتواند از دفترچه روستایی مادر جهت خدمات سرپایی و بستری استفاده نماید . (75-005) کپی دفترچه مادر +کپی ولادت ضمیمه شود .)

  7- خارج از مرکز درمانی درهمان استان

  دفترچه روستانی جهت خدمات درخارج از مراکز درمانی درصورت تائید ناظر و مراجعه به مراکز دانشگاهی معتبر است . (17-005)

 

  8- عکسدار

  دفترچه های روستائیان بالای هفت سال می بایست عکس دار باشند ( 42-005(

  9- زندان

  دفاتر روستایی درزمان زندانی بودن معتبر نمی باشد (46-005(

  10- استاد تهران

  دفترچه های صادر ه از استان تهران جهت استفاده از خدمات بستری در تهران و شهرستانها نیاز به نامه ارجاع ندارند و جهت خدمات سطع یک و سطح دوسرپایی پس از تائید نماینده ناظر و انضمام مهر یا نامه خانه بهداشت بلامانع است .

  12- سرباز

  سربازان درتعهد بیمه روستائیان نمی باشد (53-005(

  13- اعتبار دفاتر روستایی

  تمامی دفترچه های روستایی تاپایان آخرین نسخه دفتنر چه معتبر می باشند ( حتی مواردی که از تاریخ ثبت شده برروی دفتر چه گذشته باشد )

  (71-005)

  14- مهر ناظر

  جهت استفاده از وراق دفترچه روستایی الزماً میبایست ناطرین براساس ضوابط پشت برگه مورد نیاز راممهور نمایند . ( 71-005)

  15- خدمات تخصصی ( سطح دو )

  باتکمیل فرم ارجاع دردفترچه های بیمه روستائیان توسط پزشک خانوار می توانند بدون معرفینامه از استان مبدا به پزشکان متخصص طرف قرارداد مراجعه نمایند .

  16- ارجاع

  بادستور بستری نیاز به ارجاع نبوده و چهت خدمات سرپایی فرم ارجاع با کد خانوار می باشد .

  17- تولد نوزاد خارج از بیمارستان

  نوزادنی که دربیمارستان به دینا نیامده باشند گواهی ولادت با تایید خانه بهداشت و شورای اسلامی روستا برای صدور معرفی نامه نیاز است .

  26 نکات مهم:‌

  1- اوراق دفتر چه

  جهت دفتر چه های شهرستانها که درتهران اوراق شان تمام میشود برگه معرفی نامه به انضمام کپی صفحه اول دفتر چه صادر گردد تابیمار از بیمه جهت اقدامات بستری استفاده نماید . ( 04-005(

  2- فوت نوزاد

  فوت نوزاد بعد از یک ماهگی :‌درتمامی صندوق ها مدارک بیمه ای مستقل از والدین ضمیمه شود . ( 34-005)

  3- سرباز

  سربازان و عائله تحت تکفل آنان (همسر و فرزندان ) تحت پوشش نیروهای مسلح بوده و نمتوانند از بیمه خدمات درمانی استفاده نمایند( موارد استثناء درهر صندوق ذکرشده است )

  4- دانش آموزی

  حوادث دانش آموزی ازتعهد تمامی صندوق ها خارج است . ( 44-005(

  5-فرزند چهارم

  فرزند چهارم وبه بعد تمامی صندوق ها اگر بیمه دیگری ندارند می توانند بستری شهری بشوند و همچنین فرزند چهارم سایر سازمانهای بیمه ای که از خدمات بمه ای بر خوردار نیستند . (53-005(

  6- گلوله

  مصدومین باگلوله درصورت ارائه گزارش پلیس مبنی برمجرم نبودن مصدوم و ناشناش بودن ضارب باتایید شورای فنی در تعهد می باشند ( 02-010) ( تنها درموارد در گیری بین پلیس و اشرار)

  7- تاریخ اتمام اعتبار دفترچه ها

  کلیه دفاتر بیمه صندوق های خویش فرما/کارمندی/ سایر اقشار بابت خدماتی نظیر تائید نسخ / انجام فیزتراپی / انجام اعمال پارکلینیک / محاسبه خدمات بستری تا قبل از تاریخ اتمام اعتبار دفترچه قابل محاسبه میباشند . ( 51-005(

  8- مشکوک به تصادفات و ضرب و جرح

  درموارد تصادفات و یا ضرب و جرح که علت در پرونده تروما ذکر شده است مجرز شدن برای نماینده مالک عمل در صدور و یا عدم صدور معرفینامه می باشد . ( 56-800(

  9- اقدام به خود کشی

  هزینه درمان دراقدام به خود کشی درتعهد میباشد . (38-005(

  10-حادثه
بجز درموارد تصادفات اگر حادثه اتفاقی بوده و حین انجام کارنباشد و مصدوم تحت پوشش بیمه های دانش آموزی / ورزشکاران / مسافرین / قانون کارنباشد و درتعهد میباشد و ( 36-005(

  11- عوارض درمان نازایی

  عوارضی مانند آسیت و ... که در اثر درمان نازایی ( با روش هایی مانند I.V.F )‌ پدید می آیند درتعهد هستند .( 22-007)

  12-اعتبار دستی

  برخی از استانها با استفاده از مهر دستی اقدام به تمدید اعتبار دفاتر درمانی می نمایند که مغایر با ضوابط بوده و صدور معرفی نامه یا پذیرش نسخ امکان پذیر نمی باشد .

  13- نوزادان – سرپایی

  کلیه نوزادان که فاقد دفترچه درمانی هستند تا یکماه پس از تولد میتواند جهت اخذ خدمات سرپایی از دفتر چه مادر استفاده نمایند .

 

  عدم تعهد ات ببخشنامه ای درصدور معرفینامه

 

  1- عورض پیوند تا 3 ماه بعداز عمل

  جهت درمان های جراحی پس ازپیوند کلیه ) معرفی نامه صادرنمی گردد . ( 34-109(

  2- لیزیک واعمال رفراکتیوسرجری

  لیزیک ، RK لیزری ،‌اگزایمرلیزر ، کراتوملیوسیس ، کراتوپلاستی انکاساری ، کراتوتومی رادیال درتعهد نمی باشند . (01-800)

  3- IVF و ......

  IVFو GIFT ، ZIFT ، میکروانژکسیون درتعهد نمی باشند . ( 02-800) ( دردرمانهای مربوط به باروری ویا ناتوانی جنسی تنها هزینه های گران قیمتی مانند ... / ZIFT /IVFو همچنین درمانهای جدید درتعهد نیستند و مابقی درتعهد اند .( 29-007(  4- لیپوساکشن و...

  آبدومینوپلاستی ، لیپ کتومی و لیپوساکشن درتعهد نمی باشند . ( 03-800(

  5- اعتیاد

  ترک اعتیاد تحت هیچ شرایطی (‌حتی جهت بیماران روانی بصورت بستری دربیمارستان درتعهد نمی باشد . ( 44-800)(

  6- قانون کار

  حوادث مشمول تعهدات قانون کار از تعهد بیمه خارج می باشد . ( 07-800(

  7- T.L

  T.L وواز کتومی درتعهد نمی باشند ( 31-800) دربرخی موارد خاص طبق بخشنامه عمل شود . )

  8- ادامه درمان نزاع

  ادامه درمان درموارد ضرب وجرح و نزاع درتعهد نمی باشند . ( 42-800(

  9-تصادفات

  هزینه درمانهای اولیه و همچنین هزینه درمانهای بعدی ( ادامه درمان ) درتصادفات درتمامی حالتهای ممکنه ( ثالث / با نقصر و یا متواری /....) از ابتدای سال 84 از تعهد بیمه خارج شده اند . ( 54-800) ( اگر تصادفات درقبل از سال 1384 بوقوع پیوسته باشد و در نوبت اول درمان معرفی نامه صادر نمود . ( 57-800(

  10- مجروحیت افراد شرور دردرگیری با پلیس

  صدور معرفینامه جهت فرد شرور درتمامی صندوق ها خارج از تعهد میباشد . (58-005(

  11- چشم

  هزینه ها درمانی و پروتز درمانی و پروتز مصرفی درعمل جراحی رفع عیوب انکساری چشم درتعهد قرارندارد .

  12- پروستات

  مایکرو ویوترموتراپبی پروستات درتعهد بیمه نمی باشد .

  13- عروق کرونر

  لیزرتراپی عروق کرونر درتعهد نمی باشد .

 

  14- نزاع

  ضرب و جرح ونزاع درتعهد نمی باشد ( 38-800) اگر نزاع بین اقوام درجه یک و خانوادگی باشد و ضارب سن کمتر از 18 سال داشته باشند و شاکی هم نداشته باشد می توان معرفی نامه صادر کرد . (58-800) ( اگر مصدوم توسط ضارب ناشناس و متواری صدمه دیده باشد با گواهی کلانتری و پس از تائید شورای فنی می توان معرفی نامه صادر کرد . ( 52-800) هزینه ضرب و جرح زوجین درتعهد قرارداد ایجاد ضرب و جرح توسط بیماران روانی به شرط احراز بیماری ضارب توسط پزشک قانونی پرداخت است .

  عدم تعهد ات کلی سارمان

  1- زبیایی

  خدمات فوق تخصصی مانند زبیایی

  2- پیوند

  پیوند دست و پاو انگشت ( بجز وارد اورژاتس ) / پیوند مغز استخوان / پیوند کبد / پیوند ریه / پیوند قلب .

  3- مفاصل

  تعویض مفصل بجز موارد عفونت وشکستگی .

  4- اسکولیوز

  اسکولیوز بجز درسن کمتر از 25 سالگی

  5- گوش

  کاشت حلزون شنوایی.

  6- مثاله

  اسفنکتر مصوعی مثاله .

  7- نارایی

  برخی اعمال نمارایی ( طبق بخشنامه ها )

  8- حوادث کار

  حوادث ناشی از کار

  29-حسابداری اسناد / سهم سازمان / فرانشیز

  1-فرانشیز در ویزیت تمام وقت جغرافیایی سرپایی براساس ویزیتهای معمولی میباشد . ( 16-007(

  2- ما به التقاوت فرانشیز 2K با فرانشیز معمول بعنوان بخشودگی بوده وتوسط وزارت بهداشت به بیمارستان پرداخت میگردد. (13-100)

  3-شیمی درمانی و سنگ شکن اصولاض بصورت سرپایی محاسبه می شود . مگر انجام این در زمان بستری که تابع صندوق مربوطه میباشد . 04-007)

  4- دیالیز سرپایی درنوع خاص درتمامی صندوقهای .....( سهم سازمان ) محاسبه میگردد. ( 15-00) به بخشنامه های بماران خاص توجه شود .

  5- سهم سازمان درصندوق بستری شهری ( فقط اسناد بستری دارد ) 90% می یاشد

  6- سهم سازمان درصندوقهای کارمندی /سایر اقشار و روستایی ( دراسناد بستری 90% میباشد .

  7- سهم سازمان درصندوقهای کارمندی / سایر اقشار و روستایی ( دراسناد بستری )‌90% میباشد .  21-007)

  8- سهم سازمان درخدمات سرپایی ( بجز ویزیت و بجز مواردی که بخشنامه خاص دارند ) 70% میباشد . ( بستری شهری سند سرپایی ندارد ) (21-007(

  9- سهم سازمان درویزیت سرپایی تابع بخشنامهای خاص سالبانه میباشد . (16-007(

  10- تعدیلات درخدمات سرپایی و بستری ازسهم سازمان درخواستی کسر گردد . که از مبلغ کل درخواستی . ( 19-007(

  11-فرانشیز درمراکز جراحی محدود برابر مراکز بستری است ( 09-007(

  12-دیالیز سرپایی دردفتر چه های که کلمه خاص ندارند ...........محاسبه شوند .

  ( 15-007) به بخشنامه های بیماران خاص توجه شود .

  13-دراسناد بیمارستان اگر پرونده ایی باتاریخ ترخیص خارج آن ماه وجود داشته باشد : درنوبت اول تذکر و در نوبت های بعد کسر گردد. ( 20-007(

  14- مراکز خیریه و خصوصی طرف قرارداد میتوانند مابه التفاوت تعرفه خصوصی و دولتی رادرموارد آزمایش / رادیولوژی / تحتروز از بیمه اخذ نمایند . (43-005(

  15-مراکز وابسته به تامین اجتماعی / بنیاد شهید / جانباران /هلال احمر / جهاد دانشگاهی تابع تعرفه دولتی میباشند. ( 57-005(

  16-مراکز وابسته به دانشگاه آزاداسلامی تابع تعرفه خصوصی میباشدند . (57-005(

  17-*ویزیت درمراکز خصوصی طرف قرارداد براساس ویزیت بخش خصوصی محاسبه گردد(06-220(

  18- اگر علت بستری بیماری فقط انجام شیمی درمانی باشد سهم سازمان 70% بوده و کل سند درلیست اسناد سرپایی درخواست شود . (حتی اگر تخت روز داشته باشد )(28-007

  منابع :

  * قوانین ودستورالعمل ها ی مربوط به سازمانهای بیمه گر

 

 

 


 
 
ترجمه منظوم نهج البلاغه توسط استاد شهاب تشکری آرانی
نویسنده : فرید - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۱
 

ترجمه منظوم نهج‌البلاغه در قالب 15هزار بیت منتشر می‌شود


رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل: شاعران متعهد به‌واسطه ارتباط و انس با مفاهیم معنوی و دینی ماندگارترند.
منبع خبر: http://www.iqna.ir/

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل از انتشار ترجمه منظوم نهج‌البلاغه استاد «شهاب تشکری آرانی» در قالب 15هزار بیت خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) در آران و بیدگل، «میثم نمکی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل در دیدار با استاد «شهاب تشکری آرانی» از شاعران آران و بیدگل و ناظم نهج‌البلاغه که پیش از این نیز قرآن کریم را به‌صورت نظم ترجمه کرده، ضمن بیان این مطلب گفت: شاعران متعهد به‌واسطه ارتباط و انس با مفاهیم معنوی و دینی ماندگارترند.

وی گستره ادب فارسی را حاوی ژرف‌ترین مفاهیم تربیتی و تعالیم انسانی دانست که توانسته است در ژرفای جان‌ مردمان هر عصر و نسل جای گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آران و بیدگل در ادامه اظهار کرد: در هر مقطعی که حساسیت‌های اجتماعی و عمومی، مستلزم آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی بود، شاعران با سرودن اشعار حماسی نقش بسزایی در تحکیم مبانی انسجام ملی و فرهنگ عمومی داشته‌اند.

همچنین از استاد تشکری تاکنون ترجمه منظوم قرآن کریم، چند دفتر شعر و مقالاتی منتشر شده است و ترجمه منظوم نهج‌البلاغه که در 15 هزار بیت در بحرهای متفاوت تألیف شده نیز به‌زودی توسط انجمن اهل قلم آران و بیدگل و انتشارات اسوه به چاپ خواهد رسید.


 
 
از سخنان استاد شهاب تشکری پیرامون جنبه های متنوع اندیشه های پیامبر(ص)
نویسنده : فرید - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۱
 


نوع خبر:

فرهنگی

عنوان :

نام پیامبر(ص) زینت بخش دیوان‌های شعر پارسی است

منبع :

خبرگزاری شبستان

نقل از :

شهاب تشکری

بیشتر شاعران گذشته ما فصل مبسوطی از اشعار خود را به توصیف صفات والای پیامبر(ص) و اندیشه‌های این فرستاده خدا اختصاص داده‌‌اند و این شیوه ستوده در شعر معاصر ما کمتر شده است. شهاب تشکری در گفتگو با خبرنگار شبستان، با بیان این نکته که آموزه‌های پیامبر اعظم(ص) باید جنبه جهانی پیدا کند، گفت: از آنجایی که آموزه‌ و اندیشه‌های پیامبر(ص) بر روی فطرت انسانی تاکید می‌کند و عادت‌هایی را که بر خلاف فطرت متعالی انسانی است رد می‌نماید لازم است آموزه‌های قرآن که همان آموزه‌های پیامبر بزرگوار(ص) است به شیوه‌ای درست و ساده با بکار‌گیری واژه‌های مناسب بازنویسی شود برای همه افراد قابل فهم باشد. وی افزود: شیوه پیامبر(ص)‌در ترویج فرهنگ اسلامی بر اساس باورهای قرآن تنظیم می‌گردد عدالت خواهی، حق‌جویی،‌توجه به حقوق زن در جامعه جهل‌زده عرب که هیچ حقی برای زنان قائل نبودند و حتی دختران خود را مایه شرمساری می‌دانستند و آنان را زنده به گور می‌کردند بوسیله حضرت محمد(ص) به شیوه‌ای متعالی اصلاح شد. تشکری ادامه داد:‌ البته نقش پیامبر(ص) در ترویج اخلاق صحیح و معرفی توحید پوشیده نیست و تمام پژوهشگران و آنانی که سیره حضرت محمد(ص)‌را مطالعه می‌کنند همواره به نقش اسلام و آموزه‌های قرآن بر لزوم احیای فرهنگی و اجتماعی جامعه تاکید می‌کنند به فراگیری دانش نظر دارند. این شاعر تصریح کرد: چهره پیامبر(ص) در ادبیات حضور درخشنده‌ای دارد آنچنان که همه شاعران بزرگ گذشته درباره خاتم پیامبران اشعار زیبایی دارند و به ذکر کرامات، بزرگواریهای آن حضرت در شعر پرداخته‌اند. اما این شیوه در شعر معاصر کمتر دیده می‌شود زیرا شاعران معاصر بیشتر به مدح ائمه اطهار(ص) و واقعه کربلا می‌پردازند. وی در پایان گفت:‌راه پیامبر گرامی اسلام(ص) راهی است که ما را به سرمنزل سعادت و کمال می‌رساند و این عالی‌ترین و زیباترین راه‌هاست و همه انسان‌ها می‌توانند روندگان این راه باشند و نهادهای فرهنگی و مذهبی ما برای معرفی و شناسایی این مسیر وظیفه سنگین و خطیر دارند.


 
 
شعر اعجازیه استاد شهاب تشکری در سوگ رحلت جانگداز امام خمینی(ره)
نویسنده : فرید - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٠
 

بسمه تعالی  

  مقدمه:

حساب ابجد یا حساب جمل

 

 قدما به رابطه ای بین حروف و کلمات و اعداد باور داشتند که مطابق روش زیر محاسبه میشود(ادامه این سخن در ابجد صغیر و ابجد کبیر وعلم جفر از این بحث مختصر خارج است).

 

الف(1)- ب(2)- ج(3)- د(4)- ه(5)- و(6)- ز(7)- ح(8)- ط(9)- ی(10)- ک(20)- ل(30)- م(40)- ن(50)- س(60)- ع(70)- ف(80)- ص(90)- ق(100)- ر(200)- ش(300)- ت(400)- ث(500)- خ(600)- ذ(700)- ض(800)- ظ(900)- غ(1000) 

 

 شعرا وسخنوران قدیم وقایع و سالهای مهم را با بیان جمله یا چند کلمه یا مصراع یا بیتی ثبت کرده اند و آن را "ماده ی تاریخ" اصطلاح کردند.یکی از مهمترین " ماده تاریخ " ها را درزمان حاضر شاعر معاصر شهاب تشکری آرانی درسال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته است که ذیلا درج می شود.این ماده تاریخ به صورت قصیده است مصرعهای اول و دوم به ترتیب سال شمسی و قمری است. قصیده مقدمه ای دارد که هر جمله آن نیزماده تاریخ است.

  اعجازیه ی ماده تاریخ (1368)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین (1368)

قصیده اعجازی وفات امام و زعیم جمهوری اسلامی (1409)

بت شکنی از آل ابراهیم نسل حسینی (1368) روح الله مصطفوی الموسوی الخمینی (1409)

و اعجازیه که شانزده بیت است (1368) وعبارتی دیگر سی و دو مصرع (1409)

مصرعهای اول ابیات سال شمسی (1368) و مصرع دوم آن سال قمری است (1409) 

 

 

یارب  قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد            جـاویـد رهــبـر ره و خــط  قـیام  باد

 

 

 

   (1368)                                           (1409)

آن را که بود مسـت رحـیـق مـراد وی            نفس از رحیق صـبر، به شرب مدام بـاد

 

 

   (1368)                                            (1409)

ازسروهای او به تأسی حدیـقه ها سـت            آزادی  ریـاض  نــویـن  را دوام  بـــاد

 

 

   (1368)                                             (1409)

یارب به جان اوکه به شـرع توبودزیـن           روز امــید شیـن و تباهی چو شـام  بـاد

 

 

  (1368)                                             (1409)

   از او پـیام وحدت فردا رسد بـه گـوش          در گـوش فـرد فـرد مقـیم این پیام باد 

 

 

 

   (1368)                                             (1409)

از روزگـار زهـر نقـارش بـه جـام بـود             در بـزم قـرب شهد صعودش به کام باد

 

  (1368)                                              (1409)

خاک وطـن که ارج جهان را مقام بـود             بــراوج  احـترام جـهانـش  مقـام  بـاد

 

 

  (1368)                                               (1409)

عـز آفـرین حـق؛ زجـفای جهان برفت           حق را بـه پـیشـگـاه زمـان احـترام بـاد

 

 

  (1368)                                              (1409)

هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت            بـرجـان آن شکسته دلان صدسلام باد 

 

 

  (1368)                                              (1409)

آئـین عـفو مصـطفوی دربسیـط خاک             مـحـکم زپـایـداری حـکم نـظــام باد

 

 

  (1368)                                              (1409)

بــر گوش  روزگار ؛ مـبـادا فسـاد  روز            کــاویــزه هـدایـت خـیـرالانــام بـاد

 

  (1368)                                               (1409)

چون مرده است عالم وجان روح انقلاب            در او نـمـاد آیـه یــحـیی العـظـام باد

 

 

 (1368)                                               (1409)

بـرپـا  بود  رسالت  روح  اللهی  یقیـن            بـاقـی رسـول خـط رسـول و امـام باد

 

 

 (1368)                                               (1409)

حاکم مطاع ؛ خـامنه ای  رهـبر وطـن             کـاعـلا مـقام و مرتبه اش همچونام باد  

 

 

 (1368)                                               (1409)

عنوان و نام علی وی سال رهبری است(1)           عـز جـلیـل خـامـنه ای مـستـدام باد

 

 

 (1368)                                               (1409)

اعـجازگـوی  بـود  شهــاب  تشـکـری            دیـگرسلـیـح طول سخـن در نـیام باد

 

 

 (1368)                                                (1409)

 (1) آیت اله سید علی خامنه ای(1368