شعر اعجازیه استاد شهاب تشکری در سوگ رحلت جانگداز امام خمینی(ره)

بسمه تعالی  

  مقدمه:

حساب ابجد یا حساب جمل

 

 قدما به رابطه ای بین حروف و کلمات و اعداد باور داشتند که مطابق روش زیر محاسبه میشود(ادامه این سخن در ابجد صغیر و ابجد کبیر وعلم جفر از این بحث مختصر خارج است).

 

الف(1)- ب(2)- ج(3)- د(4)- ه(5)- و(6)- ز(7)- ح(8)- ط(9)- ی(10)- ک(20)- ل(30)- م(40)- ن(50)- س(60)- ع(70)- ف(80)- ص(90)- ق(100)- ر(200)- ش(300)- ت(400)- ث(500)- خ(600)- ذ(700)- ض(800)- ظ(900)- غ(1000) 

 

 شعرا وسخنوران قدیم وقایع و سالهای مهم را با بیان جمله یا چند کلمه یا مصراع یا بیتی ثبت کرده اند و آن را "ماده ی تاریخ" اصطلاح کردند.یکی از مهمترین " ماده تاریخ " ها را درزمان حاضر شاعر معاصر شهاب تشکری آرانی درسال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته است که ذیلا درج می شود.این ماده تاریخ به صورت قصیده است مصرعهای اول و دوم به ترتیب سال شمسی و قمری است. قصیده مقدمه ای دارد که هر جمله آن نیزماده تاریخ است.

  اعجازیه ی ماده تاریخ (1368)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین (1368)

قصیده اعجازی وفات امام و زعیم جمهوری اسلامی (1409)

بت شکنی از آل ابراهیم نسل حسینی (1368) روح الله مصطفوی الموسوی الخمینی (1409)

و اعجازیه که شانزده بیت است (1368) وعبارتی دیگر سی و دو مصرع (1409)

مصرعهای اول ابیات سال شمسی (1368) و مصرع دوم آن سال قمری است (1409) 

 

 

یارب  قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد            جـاویـد رهــبـر ره و خــط  قـیام  باد

 

 

 

   (1368)                                           (1409)

آن را که بود مسـت رحـیـق مـراد وی            نفس از رحیق صـبر، به شرب مدام بـاد

 

 

   (1368)                                            (1409)

ازسروهای او به تأسی حدیـقه ها سـت            آزادی  ریـاض  نــویـن  را دوام  بـــاد

 

 

   (1368)                                             (1409)

یارب به جان اوکه به شـرع توبودزیـن           روز امــید شیـن و تباهی چو شـام  بـاد

 

 

  (1368)                                             (1409)

   از او پـیام وحدت فردا رسد بـه گـوش          در گـوش فـرد فـرد مقـیم این پیام باد 

 

 

 

   (1368)                                            (1409)

از روزگـار زهـر نقـارش بـه جـام بـود             در بـزم قـرب شهد صعودش به کام باد

 

  (1368)                                              (1409)

خاک وطـن که ارج جهان را مقام بـود             بــراوج  احـترام جـهانـش  مقـام  بـاد

 

 

  (1368)                                               (1409)

عـز آفـرین حـق؛ زجـفای جهان برفت           حق را بـه پـیشـگـاه زمـان احـترام بـاد

 

 

  (1368)                                              (1409)

هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت            بـرجـان آن شکسته دلان صدسلام باد 

 

 

  (1368)                                              (1409)

آئـین عـفو مصـطفوی دربسیـط خاک             مـحـکم زپـایـداری حـکم نـظــام باد

 

 

  (1368)                                             

/ 0 نظر / 47 بازدید