نحوه کارشناسی اسناد پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیک طبق آیین نامه بیمه

بسمه تعالی

 

 

نحوه ی کارشناسی ورسیدگی به اسناد پزشکی(بیمارستانی وپاراکلینیک)

 

و

 

آخرین ضوابط ودستورالعمل های اجرایی سازمان بیمه گر

 

 

  فهرست:

 

  1-نحوه پذیرش بیمار دربیمارستان

  2-انواع بخش های بیمارستانی یکیا دوجراح ویا بیشتر

  3-نحوه محاسبه هزینه اقامت یاتخت روز(هتلینگ(

  4-نحوه محاسبه هزینه تختروزایزوله

  5-نحوه محاسبه هزینه تختروزسوختگی 

  6-نحوه محاسبه هزینه تخت روزروانی

  7-نحوه محاسبه هزینه تخت روزنوزاد

  8-نحوه محاسبه هزینه تخت روز

   9-نحوه محاسبه خدمات پرستاریاعضاءهیات علمی تمام وقت جغرافیایی

  10-نحوه محاسبه انواع ویزیت 

  11-نحوه محاسبه حق الزحمه انجاممشاوره

  12-اصول وکلیات جراحی

  13-حق الزحمه جراح 

  14-نحوه محاسبه میکروسکوپدرجراحی

 15 -احتساب بیهوشی وبی حسی توسطجراح

  16-نحوه محاسبه اعمال جراحیهمزمان توسط

 17-آیین نامه اجرایی تعرفه سرجمع)گلوبال(

 18-مواردیکه از اعمال جراحیگلوبال خارج می شوند

 19-هتلینگ اتاق عملجراحی

 20-نکات خاص درمحاسبه هتلینگ اتاقعمل

 21-آیین نامه بیهوشی

-٢٢ nICUهزینه درمانبراساس 2K جهت

 23-نحوه محاسبه حق الزحمهفیزیوتراپی

 24-نحوه محاسبه حق الزحمه خدماتپرتوپزشکی

 25- نحوه محاسبه حق الزحمه خدماتآزمایشگاه

 26-ضوابط نسخه نویسی

 27-ضمائم صوتحساب بالینی درموردغیرگلوبال

  28-ضمائم صوتحساب بالینی درموردگلوبال

  29-ضمائم صوتحساب بالینیدرموردتالاسمی

  30-ضمائم صوتحساب بالینیدرمورد دیالیزی

  31-ضمائم صوتحساب بالینی درموردهموفیلی

  32-تغییرات قوانین کاربردی –اجراییدرسال 1387 مربوط به سازمان خدمات درمانی

 

 نحوه پذیرش بیمار دربیمارستان :

 

  الف :نکات قابل توجه درپذیرشمراجعین سرپایی

  1-بیمارستان با این دفترچهبیمه طرف قرارداد است یا خیر

  2-کنترل مشخصات صاحب دفترچهوتاریخ اعتبار آن

  3-ازنظر مشخصات صاحب دفترچهوتاریخ اعتبار آن

  4--ثبت دقیق نوع بیمهوسازمان بیمه گرومشخصات لازم فردی بیمه شده در رایانه وثبت علت مراجعه

  –علت مراجعه)در رایانه ثبتمی گردد.

  5-هدایت بیمار به درمانگاهیا اورژانس

  ب : نحوه پذیرش بیمار در بخشاورژانس

  1-کنترل دستور پزشک مبنیبربستری شدن دراورژانس

  2- ثبت مشخصات فردی بصورتکامل در رایانه

  3-تشکیل پرونده اورژانس

  ج :نکات قابل توجه در پذیرشمراجعین بستری

  1-کنترل دستور پزشک مبنی بربستری شدن دربخش

  2-ثبت مشخصات فردی بصورتکامل دررایانه درقسمت ایستگاه پرستاری شامل ,F1

  F2

  3-F1شامل مشخصات فردی –F2شامل نام پزشک –نوع بیمه –شماره تخت وشماره پرونده بیمار

  4- تشکیل پرونده بستری

  5-ارجاع به بخش

 

  بخشهای بیمارستانی:

 

  الف :بخش معمولی

  ب:بخش ویژه:

  ا-بخش CCU-٢ بخش سوختگی

 - ۴ICU- ٣ بخش روانی

  NICU-۵

 

 انواع تخت روز

 

 -3نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز (هتلینگ(

  الف:مدت زمان لازم برا یمحاسبه یک تخت روز:

  حداقل زمان برای محاسبه تختروز 6 ساعت می باشد .

  ب:نحوه محاسبه روزهای بستری :

  تعداد روزهای بستری از تفاضل

/ 4 نظر / 313 بازدید
سالار

ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیار همه قرار دادی.

negar

eftezah booooooooooooood,im che vazesheeeeee!!!!!!!

مجتبی

بسیار اطلاعات جامع و بسیار عالی بود و ممنون

سلام یه سوال داشتم من دوست دارم کارشناس اسناد پزشکی بشم میشه راهنماییم کنید کجا باید برم و از کجا باید شروع کنم؟