یا زهرا(س) سروده استاد شهاب تشکری آرانی

یا زهرا(س) 

تا صلا کروبیان با لفظ  اعطینا  زدند            از می کوثر حریفان ساغـر معنا زدنـد 

کوثر آن شد کز مقام  آبرویش  خاکیان          خیمه جان  بر فراز طـارم  اعلی  زدنـد 

کوثر آن شدکز برای عزتش ناموسیان          قرعه  خدمت  بنـام  مریم  عذرا  زدنــد 

کاتبان  دفتر  دیوان  سلطـــــان  شهود           خامه قدرت به وصف دوحه طاها زدنـد 

شب شکاران مبارزپای کوبان دست دل         از توسل بر فروغ  زهره  زهـرا زدنـد 

چون به زهرالم یکن کفوااحدجزمرتضی         سکه وصلش به اسم حضرت مولی زدند 

با سماع خطبه  صدیقه کبری  به عرش         قدسیان  فریاد  آمنـا  و صد  قنـا  زدنــد 

والدش ام  ابیها خواند و زین انتساب مهر          تایـیـدی  به  دوش  سیـد  بطحـا  زدنـــد 

زین بنوت  تا نبوت شد مباهی از شرف          افسر فخـر و سیادت بر سر ابنـا زدنـد 

دوحه  ابنای  او سر سبز تا  در  کربلا           رایت حمـرا به بام  گنـبـد خضرا زدنـد 

بهرمحوظلمت ظلم وستم هم چون (شهاب)        خط بطـلان بـر سواد لیـله ظلـما زدنــد 

                                                                            شهاب تشکری آرانی

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید