سروده ی طنز آمیز توسط استاد شهاب تشکری

                                                

                 

                                                                                سطل زباله

                   سطـل زبـالـه در تـو  دارم جـستـجویی                           شاید بگیرد شعرم از وصـف تو بویی

                 در پــیش بعـضـی هـا نـداری آبـرویـی                      اما تویی شایـسته ی هــر گـفتـگویی  

 

ای منـطـق و مـبـنای صد شعر و مقاله

ای خـاطـرات نــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                    ای گـوشـه از این خانه را اشغال کردی                     از شـادی و غمهـایم استـقبـال کردی

                      گاهی  تحـمـلـهـای  بی  جـنجـال   کردی                     گاهی به چیزی شاد با ما حـال کردی 

 

ای یـادگـار مـانــدگـار چــنـد سـالـه

ای خـاطـرات نــاب ای سـطـل زبـاله 

 

                    دارد درخــت بــردباری در تـو ریــشه                        بایـد ببخشیـد ای رفـیـق صبر پـیشـه

                     در بـزم چـای صبـح مـا مثـل همـیشـه                        من استکان دارم ولی تو خرده شیشـه 

 

شـد سهـم مـا چای و نصـیب تـو تفاله

ای خـاطـرات نـــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                     پس مانده ها از خوردنی را درتوجاشد                       ایـنجـا غـذای دامـها هـم  بـر فنا شــد

                    سرمـایـه ی آلایـش خـاک  و هــوا شـد                         آلـودنـی هـا در مـیــان تـو رهـا شـد  

 

در حالـتـی مـا قـبـل حـال اسـتـحاله

ای خاطـرات نـــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                   پـیراهن و شـال و کـت و شـلوار بردی                       این جمله را چون اوفـتاد ازکاربردی

                   چون گـردگیـری کـرد از دیـوار بـردی                       امـا لبـاس تـازه هــم  بـسیـار بـردی  

 

از  قـوم از مـا بـهـتران نـه عـمه خـاله

ای خـاطـرات نــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                     سـردوشی فـرسـوده ی سرباز وسردار                   کفش و کلاه کهنـ ه ی پـرکـارو بیکار

                      پــیـــراهــن مسـتــعــمـل  دارا و نــادار                   بودند دور ازهم ولی با سعـی سـرکار 

 

شـد جـمـع بـا هـم دربـیـابـانی نخاله

ای خـاطـرات نــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                     تا چشـم بـر صنـدوق اســرارت گشودم                     درذهن تو شد دفـن سهمـی از وجودم

                     وقتـی جوانـی پـردل و بـی بـاک  بـودم                      گـاهی کـه شـعر نقـدآمـیــزی  سرودم  

 

سـوی شـمـا آوردم و کـردم مـچــالـه

ای خـاطـرات نــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                        جـنـس تـو را درگـوشـه تـاریـخ دیدم                       قومی که سـرسودنـد بـر مـریـخ دیدم

                        وقـتـی بـریدی ریـشـه هـا ازبیخ دیدم                      منشـور مـدح و حـکـم بـرتو بیخ دیدم  

 

ای شـاهـد گـویـای ایـن رای و رسـاله

ای خـاطـرات نـــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

                         نــوعـی زبـالـه از اتم آیـــد فـــراهـم                         در چاه مدفـون می شـود والـله اعــلم

                       درس طـبـیـعت نـکتـه ای دارد مـسلم                      پس مانده ی هر قدرت موجـود عـالم  

 

دارد سـرانـجـامـی مـیـان چـاه و چـاله

ای خـاطـرات نــاب ای ســطـل زبــاله 

 

                       دائـم بـه سـوگـی شـد مبدل بزم شادی                       دائم به قدرت می رسد یک فرد عادی

                حـال ثـبـات و مـا غـلـطـهــای زیـادی                      مـوجی سیـاسی انـقـلابـی اقـتصـادی  

 

سـوی تـو مـی آرنـد صـد حـکم و قباله

ای خـاطـرات نـــاب ای سـطـل زبـالـه 

 

 

 

اثر: استاد شهاب تشکری آرانی

/ 0 نظر / 48 بازدید